នាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាណែនាំ លើកសរសើរជូនរង្វាន់ដល់ក្រុមកីឡាវៀតណាមចូលរួមស៊ីហ្គេម ៣០

នាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាណែនាំ លើកសរសើរជូនរង្វាន់ដល់ក្រុមកីឡាវៀតណាមចូលរួមស៊ីហ្គេម ៣០

(VOVWORLD) - ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទើបតែចេញលិខិតបញ្ជូនមតិបញ្ជាណែនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការបូកសរុប វាយតម្លៃនិងលើ ...