វីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីអាចរស់បានក្នុងរយៈពេល ៥ ថ្ងៃ ហើយចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺនេះបានលើសពី ២០,០០០ នាក់នៅប្រទេសចិន

វីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីអាចរស់បានក្នុងរយៈពេល ៥ ថ្ងៃ ហើយចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺនេះបានលើសពី ២០,០០០ នាក់នៅប្រទេសចិន

(VOVWORLD) - អ្នកជំនាញរបស់គណៈកម្មាធិការសុខាភិ បាលនិងសុខភាពជាតិចិននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ បានបញ្ជាក់ថាក្ន ...