ការអនុវត្តជំនឿគោរពបូជា Mau Tam phu (ព្រះម៉ែបីអង្គ) -បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់ប្រជាជនវៀតណាម

ការអនុវត្តជំនឿគោរពបូជា Mau Tam phu (ព្រះម៉ែបីអង្គ) -បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់ប្រជាជនវៀតណាម

(VOVWORLD) - ទំនៀមទម្លាប់អនុវត្តន៍ជំនឿគោរពបូជា Mau Tam phu (ព្រះ ម៉ែបីអង្គ) របស់ប្រជាជនវៀតណាមគឺជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី ទី ១១ របស់ ...
អភិរក្សទំនៀមទំលាប់សក្ការបូជាព្រះម៉ែរបស់ជនជាតិវៀតណាម

អភិរក្សទំនៀមទំលាប់សក្ការបូជាព្រះម៉ែរបស់ជនជាតិវៀតណាម

VOVWORLD_អង្គការ​អប់រំ​វិទ្យាសាស្រ្ត​និង វប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (យូណេស្កូ)ទើប នឹងប្រសិទ្ធិនាមទំនៀមទំលាប់សក្ការបូជាMau Tam P ...
ទំនៀមទំលាប់សក្ការបូជា Mau Tam Phu របស់ជនជាតិវៀតណាម

ទំនៀមទំលាប់សក្ការបូជា Mau Tam Phu របស់ជនជាតិវៀតណាម

VOVWORLD_នាថ្ងៃទី១ធ្នូឆ្នាំ២០១៦នៅកិច្ចប្រជុំ គណកម្មាធិការអន្តររដ្ឋភិបាលស្ដីពីការពារបេតិកភណ្ឌ វប្បធម៌អរូបីលើកទី១១របស់អង្គការ​អប់រំ​ ...