គម្រោងអភិវឌ្ឍទីផ្សារក្នុងស្រុកនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ខឿនសេដ្ឋកិច្ច

គម្រោងអភិវឌ្ឍទីផ្សារក្នុងស្រុកនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ខឿនសេដ្ឋកិច្ច

(VOVWORLD) - ជាពិសេស ក្នុងបរិបទនៃជម្ងឺ Covid-19 នាបច្ចុប្បន្ន ទីផ្សារក្នុងស្រុកដោយទ្រង់ទ្រាយជិត១០០លាននាក់ នឹងជួយឲ្យមជ្ឈដ្ឋានសហគ្រា ...
បើកទូលាយផ្សារក្នុងប្រទេសសម្រាប់ផលិតផលត្រីប្រាឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព

បើកទូលាយផ្សារក្នុងប្រទេសសម្រាប់ផលិតផលត្រីប្រាឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី៩ មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍ ជនបទវៀតណាមបានរៀបចំកម្មវិធីក្រោមប្រធានបទ “ផលិតកម្ម-ប្រើប្រាស់ផ ...