ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារអឺរ៉ុបចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារអឺរ៉ុបចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៣១ តុលា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារ អឺរ៉ុប លោក Herman Van Rompuy និងលោកជំទាវបាន អញ្ជើញចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្ល ...
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារអឺរ៉ូប Herman Van Rompuy នឹងអញ្ជើញមកដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារអឺរ៉ូប Herman Van Rompuy នឹងអញ្ជើញមកដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម

(VOVworld) – តាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋ វៀតណាម លោក Truong Tan Sang និងលោកជំទាវ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារអឺរ៉ូប លោក Herman Van Rompu ...