បេក្ខជន លោក Bernie Sander បង្រួញគម្លាតជាមួយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Hillary Clinton

បេក្ខជន លោក Bernie Sander បង្រួញគម្លាតជាមួយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Hillary Clinton

(VOVworld) – នាព្រឹកថ្ងៃទី​២៧ មិនា បេក្ខជន Bernie Sanders ដណ្តើមបានជ័យ ជំនះចំពោះបេក្ខជនខ្លាំគឺ អតីតារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក លោក ...