កម្មវិធីជំរុំវិស្សមកាលវៀតណាមឆ្នាំ ២០១២

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីជំរុំវិស្សមកាលវៀតណាមឆ្នាំ ២០១២ ក្រោមប្រធានបទ “ទៅតំបន់
ដីក្រហម” ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកជនវៀតណាមនៅឯបរទេសរៀបចំ
នាថ្ងៃទី ១៣ កក្កដា តំណាងយុវជននិស្សិតអនិកជនវៀតណាមដែលមានស្នាដៃក្នុង
រៀនសូត្រ ពលកម្ម ចំនួន ១៧០ នាក់ បានចូលរួមសកម្មភាពមួយចំនួននៅខេត្ត Ninh
Binh។ បណ្ដាយុវជនកុមាទំរង់អានិកជនវៀតណាមបានទៅទស្សនាមណ្ឌលទេសចរណ៍
អេកូឡូស៊ី Trang An និងអុធធុបនៅវត្ត Bai Dinh។ អនុប្រធានការិយាល័យរបស់
គណៈកម្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកជនវៀតណាមនៅឯបរទេស Tran Cong Thinh បានឲ្យ
ដឹងថា៖ បណ្ដាកម្មវិធីជំរុំវិស្សមកាលជួយយុវជនកុមាទំរង់អានិកជនវៀតណាមយល់ដឹង
អំពីទឹកដីវៀតណាមឲ្យស៊ីជំរៅថែមទៀត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ