ការបោះឆ្នោតសកលនៅអ៊ីតាលីនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនាខែគម្ភៈឆ្នាំ ២០១៣

(VOVworld) – រដ្ឋាភិបាលបណ្តោះអាសន្មអ៊ីតាលីទើបនឹងបានប្រកាសថា៖ ការបោះ
ឆ្នោត​សកលនៅប្រទេសនេះនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើង ក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី
២៤ ដល់ទី ២៥ ខែកម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣។ សេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបាននាំចេញបន្ទាប់ពី ប្រធានាធបតីអ៊ីតាលី លោក Giorgio Napolitano រំសាយរដ្ឋសភា។ ក្នុងពេលនោះ
នាថ្ងៃទី ២៣ ធ្នូ ថ្លែងមតិក្នុងសន្និសីទការសែតមួយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអសន្ម
អ៊ីតាលី លោក Mario Monti បានឲ្យដឹងថា៖ លោកអាចចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុង
ការបោះឆ្នោតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងវិញ។ លោក Monti ក៏បានប្រកាសដែរថា៖ នឹងមិនគាំទ្រកំលាំងនយោបាយណាមួយឡើយ ប៉ុន្តែ លោកនឹងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលថ្មី
ដើម្បីផលប្រយោធន៍របស់ប្រជាជនអ៊ីតាលី។ លោក Monti ចាត់ទុកថា៖ ដើម្បី
បន្តការងារកែទម្រង់អ៊ីតាលី ត្រូវអំពាវនាវបង្កើតសម្ព័នភាពនយោបាយ៕

ការបោះឆ្នោតសកលនៅអ៊ីតាលីនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនាខែគម្ភៈឆ្នាំ ២០១៣ - ảnh 1
នាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអសន្មអ៊ីតាលី លោក Mario Monti (Image: Internet)


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ