ក្រុមត្រួតពិនិត្យការិយាល័យនយោបាយបានធ្វើការជាមួយបក្សភាគក្រសួងគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូន។

ក្រុមត្រួតពិនិត្យការិយាល័យនយោបាយបានធ្វើការជាមួយបក្សភាគក្រសួងគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូន។ - ảnh 1
លោក Le Hong Anh សមាជិកការិយាល័យនយោបាយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈលេខា (VOV)        Vovworld-នារសៀលថ្ងៃទី១១កញ្ញានៅទីក្រុងហាណូយ ក្រុមត្រួតពិនិត្យ​របស់​ការិយាល័យនយោបាយដឹកនាំដោយលោក Le Hong Anh សមាជិក​ការិយាល័យ នយោបាយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈលេខាបានធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការ
បក្សក្រសួងគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនអំពីការបន្តដឹកនាំបញ្ជាណែនាំការ​អនុវត្ត
សេចក្តីសំរេចចិត្តមជ្ឈឹមលើកទី៤(នីតិកាលទី១១) ស្ដីពីបញ្ហាបន្ទាន់​មួយ​ចំនួន​​អំពីការកសាងបក្សនាបច្ចុប្បន្ន និងសារាចរន៍លេខ០៣របស់ការិយាល័យ​នយោបាយនីតិកាលទី១១អំពីការបន្តជំរុញរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសីលធម៍
លោកប្រធានហូជីមិញ។ សន្និដ្ឋាននៅពិធីធ្វើការ លោក Le Hong Anh បានវាយ
តំលៃថា ការជ្រួតជ្រាបរៀបចំអនុវត្តសេចក្តីសំរេចចិត្តមជ្ឈឹមលើកទី៤នៅក្រសួង
គមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនបានធានាម៉ត់ចត់ ត្រូវការកំណត់ណែនាំរបស់មជ្ឈឹម។
លោក Le Hong Anh បានស្នើរគណៈកម្មាធិការបក្សក្រសួងបន្តបញ្ជារៀបចំអនុវត្ត
ត្រួតពិនិត្យនាំការ​រៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសីលធម៍លោកប្រធានហូជីមិញក្លាយ
ទៅជាប្រចាំនៅ​សាខាបក្សបក្សភាគ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ