ប៉ាគីស្ថានផ្ទេប្រគល់សិទ្ឋិគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំពង់ផែយុទ្ឋសាស្រ្ត Gwadarឲ្យភាគីចិន

VOV-ប៉ាគីស្ថាននិងចិន​នាថ្ងៃទី១៨កុម្ភះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង
ផ្ទេប្រគល់សិទ្ឋិគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនៅកំពង់ផែយុទ្ឋសាស្រ្ត Gwadarរបស់
ប៉ាគីស្ថានឲ្យក្រុមហ៊ុនចាត់ចែងកំពង់ផែនៅឯបរទេសរបស់ចិន។ក្នុងបទ
ថ្លែងមតិដែលបានផ្សាយជាបន្តផ្ទាល់លើទួរទស្សន៍ ប្រធានាធិបតីប៉ាគីស្ថាន
លោក​ Ashif Ali Zadariអោយដឹងថា៖ការផ្ទេប្រគល់សិទ្ឋិគ្រប់គ្រងសកម្មភាព
កំពង់ផែយុទ្ឋសាស្រ្ត Gwadarបានបើកចេញឱកាសថ្មីសំរាប់ប្រជាជន
ប៉ាគីស្ថាននិងបង្កកំលាំងចលករថ្មីសំរាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប៉ាគីស្ថានជាមួយចិន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ