បណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មវៀតណាមត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់

បណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មវៀតណាមត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ - ảnh 1
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគវៀតណាម លោក Bui Quang Vinh (internet)

(VOV)_កំណែទម្រង់មួយក្នុងចំណោមការកែទម្រង់សំខាន់បំផុត នោះគឺបង្កើត
ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តក្នុងវិស័យឯកជន និងបណ្ដាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល បាន
ចូ លរួមវិនិយោគកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ចូលរួមក្នុងការ​អភិវឌ្ឍន៍សេសដ្ឋកិច្ច ផ្គត់ ផ្គងសេវាកម្មសាធារណះសំរាប់ប្រទេសជាតិ។ នេះគឺជាការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងផែន ការនិងវិនិយោគវៀតណាម លោក Bui Quang Vinh ក្នុងពិទី៖ ប្រជាជន
ដាក់សំនួរ -រដ្ឋមន្ត្រី​ឆ្លើយ​ក្នុ​ង​ពេល​ថ្មីៗនេះ។ រដ្ឋមន្ត្រី Bui Quang Vinh  បានអះអាងថា៖​បណ្ដាអង្គភាព​អាជីវកម្មបរទេសដែលបានចុះឈ្មោះធ្វើសកម្មភាពនៅវៀតណាម
ហើយ​ ត្រូវគោរពច្បាប់វៀតណាម ជាអង្គភាពអាជីវកម្មរបស់វៀតណាម និងធ្វើ​សកម្មភាពដូចជាបណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មក្នុងប្រទេស។ ដូច្នេះ វៀតណាម​មិនប្រកាន់សមាសភាពសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគពីបរទេស ( FDI) និងសមា​ស​ភាព​សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសទេ។ ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលបានដាក់ចេញនោះគឺ​ ធ្វើ​យ៉ាងម៉េចដើម្បី អង្គភាពអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ ទទួលបានសមិទ្ធិ​ផលដូចជាប្លុក FDI។ ដើម្បីធ្វើបានដូច្នេះ រដ្ឋមន្ត្រី​ Bui Quang Vinh បាន​ចាត់ទុកថា៖

          “ យើងត្រូវដោះស្រាយរាល់ការជំពាក់ជំពិនជាសារវ័ន្តសំរាប់បណ្ដាអង្គ​ភាព អាជីវកម្មវៀតណាម។ឧទាហរណ៍៖លក់ដូរបំណុលយ៉ាងឆាប៉ៗ ដើម្បី​បណ្ដាអង្គភាព អាជីវកម្មមានយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៦ល្អ មានលក្ខណះ​អភិវឌ្ឍន៍លឿន…។ល។ បណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មត្រូវឈានទៅមុខ និង​ធ្វើការប្រកបដោយល្អប្រសើជាង៕ ”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ