រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្តរជ្ញាអនុវត្តការរៀបចំរចណាសម្ព័ន្ឋអង្គភាព អាជីវកម្មឡើងវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​               

រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្តរជ្ញាអនុវត្តការរៀបចំរចណាសម្ព័ន្ឋអង្គភាព អាជីវកម្មឡើងវិញ។ - ảnh 1

Vovworld- រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្តរជ្ញាអនុវត្តការរៀបចំរចណាសម្ព័ន្ឋអង្គភាព
អាជីវកម្មឡើងវិញ។នេះគឺជាការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្រ្តីនិងជាប្រធានខុទ្ឋកាល័យ
រដ្ឋាភិបាល លោកVu Duc Dam  នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខែ
តុលាដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហាណូយនាថ្ងៃទី២៦តុលា។ លោកVu Duc
Dam  អោដឹងថា៖សំណើរដម្លើងកំរិតអតិបរមានៃចំណយពី៤,៨%ឡើងដល់
៥,៣%គឺសំដៅធានាស្ថិរភាពទុនវិនិយោគសសំរាប់ផែនការឆ្នាំ២០១៣។លោក
អោយដឹងថែមទៀតថា៖រដ្ឋាភិបាលបន្តអនុវត្តការដកទុនដែលបណ្តាអង្គភាព
អាជិវកម្ម​រដ្ឋវិ​និយោគនៅខាងក្រៅផ្នែក។ លោកVu Duc Dam  អោដឹងថែមទៀត
ថា៖ការដកទុននេះកត្រូវបានអនុវត្តចំតាមក្រិតក្រមសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដោយដំណើរ
ការដ៍ច្បាស់លាស់។លោកអោដឹងថា៖“គោលការណ៍គឺត្រូវដកទុន តាមយន្តការ
ទីផ្សារ និងមានដំណើរការដ៍ច្បាស់លាស់។ប្រការនេះត្រូវបានអនុវត្តព្រមៗគ្នា និងអនុវត្តនៅអង្គភាពអាជីវកម្មនិមួយៗ។   “
លោកVu Duc Dam  អោដឹងថែមទៀតថា៖រដ្ដាភិបាលបានសំណូមពរបណ្តា
អង្គភាពអាជីវកម្មរដ្ឋអនុវត្តការដកទុនជាដាច់ខាតជាពិសេសលើវិស័យអចលនវត្ថុ
និងមូលប័ត្រ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ