លើកកំពស់ប្រសិទ្ឋភាពនៃការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋក្នុងការងារជនជាតិ។

                       

លើកកំពស់ប្រសិទ្ឋភាពនៃការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋក្នុងការងារជនជាតិ។ - ảnh 1
វៀតណាមលើកកំពស់ប្រសិទ្ឋភាពនៃការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋក្នុងការងារជនជាតិជានិច្ច(រូបថតVNA)

Vovworld-ក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានស្តីពីលទ្ឋផលនសេពីធីជួបធ្វើការជាមួយក្រុមប្រឹក្សា
ជនជាតិនៃរដ្ឋសភានិងគ ណះកម្មាធិការជនជាតិនាពេលថ្មីៗនេះនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀត
ណាមលោកNguyen Tan Dung បានសំណូមពរគណះកម្មាធិការរដ្ឋអំណាចគ្រប់ជាន់
ថ្នាក់បន្តជ្រូតជ្រាបគោលមាគា៏គោលន​​យោបាយរបស់បក្សនិងរដ្ឋវៀតណាមស្តីពី
ការងារជនជាតិដ៍ជ្រាលជ្រៅថែមទៀត។ លោកបានស្នើរឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជនជាតិនិងគ ណះកម្មាធិការជនជាតិពិនិត្យមើលឡងវិញបណ្តាយន្តការគោលនយោបាយជនជាតិ
និងលាតត្រដាងអនុវត្តគោលនយោបាយ​នេះ។គ ណះកម្មាធិការជនជាតិរួមជាមួយ
ក្រសួងស្ថាប័នតំបន់នានាស្រាវជ្រាវលើកឡើងទស្សនះទិសដខៅ គោលដៅនិង
កសាងថ្មីកម្មវិធីយន្តការគោលនយោបាយជនជាតិឲ្យសមស្របទៅនឹងសភាពការណ៍
នៅតំបន់ជនជាតិតំបន់ព្រៃភ្នំក្នុងដំណាក់កាលថ្មីដើម្បីទទួលឲ្យ​បាន​ប្រសឋិទ្ឋភាពខ្ពស់
បំផុត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ