វៀតណាមបន្តឡើងចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងរបាយការណ៍សន្ទស្សន៍អភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក

(VOVWORLD) - ជាទូទៅ សន្ទស្សន៍អភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក (EGDI) របស់ វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ២០២០សម្រេចបាន ០,៦៦៦៧ ពិន្ទុ ដែលត្រូវបានដាក់ បញ្ចូលក្នុងក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកកម្រិតខ្ពស់។ 

យោងតាមរបាយការណ៍ស្ទង់មតិស្ដីពីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកឆ្នាំ២០២០ ដែលត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី១០ កក្កដា វៀត ណាមមានចំណាត់ថ្នាក់ទី៨៦/១៩៣ប្រទេស ឡើង២កាំបើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៨។ ជាទូទៅ សន្ទស្សន៍អភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក (EGDI) របស់ វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ២០២០សម្រេចបាន ០,៦៦៦៧ ពិន្ទុ ដែលត្រូវបានដាក់ បញ្ចូលក្នុងក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាល អេឡិចត្រូនិកកម្រិតខ្ពស់។ សន្ទស្សន៍ EGDI របស់វៀតណាមក៏ខ្ពស់ជាងពិន្ទុមធ្យមរបស់ពិភពលោក តំបន់អាស៊ី ក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ។ ជាមួយនឹងលទ្ធផលនេះ ចំណាត់ថ្នាក់របស់វៀតណាមបានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៤មក។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសនាពេលថ្មីៗនេះ លោករដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានខុទ្ទកាល័យរដ្ឋាភិបាល Mai Tien Dung បាន អះអាងថា វៀតណាមនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញការអនុវត្តសេវាកម្ម សាធារណៈតាមអនឡាញ។

“វិបផតថលសេវាកម្មសាធារណៈជាតិត្រូវបានតភ្ជាប់នឹងវិបផតថល សេវាកម្មសាធារណៈរបស់ក្រសួងទាំង១៨ ខេត្តក្រុងទាំង៦៣ និងសម្ព័ន្ធក្រុម ហ៊ុន ធនាគារ មជ្ឈមណ្ឌលទូទាត់ចំនួន១២អង្គភាពទៀត។ រហូតមកដល់ ពេលនេះ វិបផតថលនេះផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មសាធារណៈតាមអនឡាញចំនួន ៧២៥មុខ ដោយមានចំនួនមនុស្សចូលប្រើប្រាស់ជាង៤៦លាននាក់។ នា ពេលខាងមុខ វៀតណាមនឹងបន្តជំរុញខ្លាំងនូវការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មសាធា រណៈតាមអនឡាញដូចជាសេវាកម្មបង់ពន្ធ សោហ៊ុយ  បង់ពិន័យ រដ្ឋបាល ការទូទាត់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងស្ម័គ្រចិត្ត ធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល និងកាតព្វកិច្ចខាងហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ