กฎหมายสื่อสารมวลชนฉบับแก้ไข: เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติ

(VOVworld) – กฎหมายสื่อสารมวลชนฉบับแก้ไขได้รับการอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 11 รัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 13 เมื่อวันที่ 5 เมษายนปี 2016 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2017 กฎหมายฉบับนี้มีการปรับปรุงใหม่ใน 9 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชน การแสดงความคิดเห็นของพลเมืองผ่านสื่อต่างๆ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชน การเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนและจรรยบรรณของผู้สื่อข่าว เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อสร้างกรอบทางนิตินัยให้วงการสื่อได้ พัฒนาให้สอดคล้องกับภารกิจการพัฒนาของประเทศ

(VOVworld) – กฎหมายสื่อสารมวลชนฉบับแก้ไขได้รับการอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 11 รัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 13 เมื่อวันที่ 5 เมษายนปี 2016 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2017 กฎหมายฉบับนี้มีการปรับปรุงใหม่ใน 9 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชน การแสดงความคิดเห็นของพลเมืองผ่านสื่อต่างๆ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชน การเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนและจรรยบรรณของผู้สื่อข่าว เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อสร้างกรอบทางนิตินัยให้วงการสื่อได้พัฒนาให้สอดคล้องกับภารกิจการพัฒนาของประเทศ

กฎหมายสื่อสารมวลชนฉบับแก้ไข: เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติ - ảnh 1
ภาพประกอบข่าว ผู้สื่อข่าวประกอบอาชีพ

ข้อใหม่อย่างหนึ่งในกฎหมายสื่อสารมวลชนฉบับแก้ไขคือ อนุญาตให้องค์การสื่อสารมวลชนต่างๆขยายการเชื่อมโยงในการปฏิบัติ พร้อมทั้งเพิ่มการปกป้องสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชน สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆตามแนวความคิดที่ก้าวหน้าเกี่ยวกับการให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญปี 2013
สร้างความเชื่อมโยงแต่ไม่จัดตั้งสื่อเอกชน
ในความเป็นจริง การเชื่อมโยงระหว่างสื่อต่างๆได้รับการปฏิบัติในหลายรูปแบบเพื่อสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม เช่น เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารทั่วไป สิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษ รายการที่ร่วมกันทำระหว่างโทรทัศน์และวิทยุ เป็นต้น ปัจจุบันนี้ ทั่วประเทศมีเว็บไซต์แบบนี้กว่า 1,600 เว็บ ซึ่งในนั้นมี 251 เว็บเป็นขององค์การสื่อสารมวลชน ส่วนที่เหลือเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานต่างๆ แต่การพัฒนาที่รวดเร็วทำให้เกิดการแข่งขันด้านข่าวสารข้อมูลจนนำไปสู่การเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์หลายเว็บไม่ถูกต้องและขาดคุณภาพ
ในสภาวการณ์ดังกล่าว กฎหมายสื่อสารมวลชนฉบับแก้ไขได้กำหนดอย่างชัดเจนและมีการปรับปรุงให้งานด้านการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบุอย่างชัดเจนว่า องค์การสื่อสารมวลชนมีสิทธิ์ร่วมมือกัน รวมทั้งกับนิติบุคคลและบุคคลที่ทำงานในด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านสื่อสารมวลชนในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิก รายการโทรทัศน์และวิทยุในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การกีฬา การบันเทิง การประชาสัมพันธ์ และความมั่นคงทางสังคม เป็นอันว่า กฎหมายสื่อสารมวลชนฉบับแก้ไขได้มีการขยายขอบเขต การอนุญาตให้สื่อต่างๆประสานความร่วมมือผลิตผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์แต่ยังคงค้ำประกันว่าจะไม่มีการจัดตั้งสื่อเอกชน นี่คือการขยายที่จำเป็น สร้างบรรยากาศที่ยุติธรรม เปิดกว้างและอำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาของสื่อทุกแขนง ตลอดจนระดมพลังทางสังคมเพื่อพัฒนาหน่วยงานสื่อและเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลงานด้านการสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพ
ขยายสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชน ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบด้านพลเมืองของผู้สื่อข่าว
กฎหมายสื่อสารมวลชนฉบับแก้ไขยังกำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนองข้อมูลให้หน่วยงานสื่อสารต่างๆของสำนักงาน องค์การและผู้ที่มีความรับผิดชอบ เพื่อปกป้องแหล่งข่าวและสิทธิของผู้สื่อข่าว กฎหมายยังกำหนดว่า สำนักงานสื่อสารมวลชนและผู้สื่อข่าวจะต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่แจ้งข่าวเมื่อมีเอกสารอย่างเป็นทางการจากสำนักงานที่มีอำนาจพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีมาตรการปกป้องผู้จัดสรรข้อมูลหลังจากที่ชื่อของพวกเขาถูกเปิดเผย ส่วนผู้สื่อข่าวจะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายในการปฏิบัติ สามารถเข้าสำนักงานและองค์การต่างๆเพื่อทำข่าว โดยสำนักงานและองค์การนั้นๆมีหน้าที่จัดสรรข้อมูลและเอกสารที่ไม่ใช่ความลับของรัฐ ความลับส่วนตัวและความลับอื่นๆตามกฎหมาย ซึ่งการหลีกเลี่ยงไม่อำนวยความสะดวกแก่ผู้สื่อข่าวในการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นก็ถือเป็นการละเมิดกฎหมาย กฎหมายฉบับนี้ยังห้ามข่มขู่คุกคามชีวิต ทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้สื่อข่าว ทำลายหรือยึดเครื่องมือเพื่อขัดขวางการประกอบอาชีพตามกฎหมายของผู้สื่อข่าว ควบคู่กันนั้นเพื่อยกระดับบทบาทของผู้สื่อข่าวและความรับผิดชอบด้านพลเมืองของผู้สื่อข่าว กฎหมายสื่อสารมวลชนฉบับแก้ไขยังเสริมเพิ่มเติมและมีข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพของผู้สื่อข่าว รวมทั้งปฏิบัติการที่ถูกห้ามในการประกอบอาชีพ
กฎหมายสื่อสารมวลชนฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคมปี 2017 ซึ่งจะแปรข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญ 2013 ให้เป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมปกป้องผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านสื่อสารมวลชน รวมทั้งสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านกลไกสื่อสารมวลชน สิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและกลไกภาครัฐเพื่อปกป้องสิทธิเหล่านี้ให้แก่องค์กรและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การอนุญาตให้องค์การสื่อสารมวลชนสามารถเชื่อมโยงและประสานงานได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องและทันการณ์ของพรรคและรัฐเวียดนามในด้านสื่อสารมวลชน สร้างกรอบทางนิตินัยที่สำคัญให้แก่การพัฒนาของหนังสือพิมพ์ปฏิวัติเวียดนามเพื่อมีส่วนร่วมต่อภารกิจการพิทักษ์รักษาและพัฒนาประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด