การประชุมใหญ่พรรคสาขาสังกัดส่วนกลางประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

(VOVWORLD) - พรรคสาขาสังกัดคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เสร็จสิ้นการจัดการประชุมใหญ่พรรคเพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรควาระปี 2020-2025 โดยการประชุมใหญ่พรรคสาขาหน่วยงานต่างๆได้มีขึ้นท่ามกลางความมีประชาธิปไตยและตรงไปตรงมา บรรดาผู้แทนได้ปฏิบัติสิทธิและความรับผิดชอบในการคัดกรองบุคลากรและแสดงความคิดเห็นต่อการตัดสินใจปัญหาที่สำคัญๆเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติมติต่างๆของพรรคสาขา ส่วนคุณภาพบุคลากรที่เข้าร่วมคณะกรรมการพรรคสาขาก็ได้รับการยกระดับอย่างเห็นได้ชัด

การประชุมใหญ่พรรคสาขาสังกัดส่วนกลางประสบความสำเร็จอย่างงดงาม - ảnh 1ภาพการประชุมพรรคสาขาจังหวัดกว๋างบิ่งวาระปี 2020-2025 

จากผลการประชุมใหญ่พรรคสาขาสังกัดส่วนกลาง บรรดาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พรรค บรรดาสมาชิกพรรคและประชาชนต่างได้ประเมินว่า การประชุมใหญ่พรรคสาขาต่างๆได้ประสบความสำเร็จในหลายด้าน สอดคล้องกับธรรมนูญของพรรค มติที่ 35 ของกรมการเมืองพรรคเกี่ยวกับการประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับ มุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคทั่วประเทศ โดยระเบียบวาระการประชุมต่างๆได้รับการหารือและอนุมัติอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะเอกสารการประชุมใหญ่พรรคสาขาและงานด้านบุคลากรถือเป็นจุดเด่น สำหรับเอกสารการประชุม นอกจากเนื้อหาโดยรวมของพรรคแล้ว เอกสารของพรรคสาขาระดับจังหวัดและนครได้สะท้อนความแตกต่างและเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการวิจัยและเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น ประชามติได้ชื่นชมพรรคสาขาจังหวัดเอียนบ๊ายที่ระบุดัชนีความสุขในมติของการประชุมพรรคสาขาในขณะที่พรรคสาขาจังหวัดยาลายเน้นการพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและพรรคสาขานครเกิ่นเทอพยายามพัฒนาเป็นเมืองสำคัญในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งพรรคสาขาต่างๆไม่ได้กำหนดการปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่ทุกข้อให้เท่าเทียมกัน หากได้เลือกเป้าหมาย 2-3 ข้อเพื่อเน้นพัฒนาแบบก้าวกระโดดในอีก 5 -10 ปีข้างหน้าด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและยุทธศาสตร์ในระยะยาว

ในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างซับซ้อนบวกกับเหตุอุทกภัยที่สร้างความเสียหายอย่างหนักให้แก่จังหวัดต่างๆในภาคกลาง พรรคสาขาต่างๆได้ปรับลดเวลาการประชุมใหญ่พรรคเพื่อปฏิบัติงานด้านการป้องกัน รับมือและแก้ไขผลเสียหายจากภัยพิบัติ โดยการประชุมยังคงปฏิบัติตามกรอบเวลาที่กำหนด ค้ำประกันคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อทำให้การประชุมใหญ่พรรคเป็นศูนย์รวมสติปัญญาของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคอย่างจริงจัง รองศ.ดร.เหงวียนมิงต๊วนจากสถาบันการสร้างสรรค์พรรคสังกัดสถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ได้เผยว่า“การยกระดับจิตสำนึกและความรับผิดชอบของสมาชิกพรรคและผู้บริหารองค์กรพรรคในการประชุมใหญ่พรรคครั้งนี้ทำให้การจัดทำเอกสารของการประชุมพรรคสาขาสังกัดส่วนกลางและการแสดงความคิดเห็นต่อเอกสารที่ยื่นเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคมีคุณภาพดีขึ้น สำหรับงานด้านบุคลากร มีการค้ำประกันความมีประชาธิปไตย ภาวะวิสัย คุณภาพ สัดส่วนและคุณสมบัติของบุคลากรที่เข้าร่วมคณะกรรมการพรรคสาขา ซึ่งสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่และสร้างความปลื้มปิติยินดีให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชน”

การประชุมใหญ่พรรคสาขาสังกัดส่วนกลางได้เน้นวิเคราะห์ถึงบทบาทการชี้นำของพรรคและหารือถึงงานด้านการสร้างสรรค์องค์กรพรรค ส่วนอัตราคะแนนเสียงเลือกตั้งตำแหน่งที่สำคัญๆในคณะกรรมการพรรคก็อยู่ในระดับสูง โดยสัดส่วนผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคสาขาที่เป็นสตรี คิดเป็นร้อยละ 13.85 สัดส่วนของเลขาธิการพรรคสาขาที่มีอายุต่ำกว่า 50ปีมี 28 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคสาขาที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นมี 27 คน เลขาธิการพรรคสาขาที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก 22 คนและได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกสมัย 41 คน มีผู้ที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 รวม 29 คนและสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสำรองสมัยที่ 12 ดร.ฟานซวนเซินจากสถาบันรัฐศาสตร์โฮจิมินห์กล่าวว่า“งานด้านบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารหลายคนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีตำแหน่งทางวิชาการ เช่น รองศาสตราจารย์ จำนวนเจ้าหน้าที่สตรี เจ้าหน้าที่ชนกลุ่มน้อยและเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญเพิ่มขึ้นและมีการเลือกตั้งเลขาธิการพรรคสาขาที่ไม่ใช่คนท้องถิ่น 22 คน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดี”

การประชุมใหญ่พรรคสาขาสังกัดส่วนกลางประสบความสำเร็จอย่างงดงาม - ảnh 2ภาพคณะกรรมการพรรคสาขาจังหวัดท้ายเงวียนสมัยที่ 20 วาระปี 2020-2025 

การที่มีเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่เข้าร่วมคณะกรรมการพรรคสาขาต่างๆเป็นจำนวนมาก มีเลขาธิการพรรคสาขาที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปีและบุคลากรที่ได้รับการหมุนเวียนเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่น รวม 22 คนได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคสาขาด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนในระดับสูง ได้แสดงให้เห็นถึงนโยบายและแนวทางงานด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของพรรค โดยพรรคได้ทำการประเมินทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคอย่างถูกต้อง ส่วนองค์กรพรรค สมาชิกพรรคและประชาชนในท้องถิ่นก็ได้ให้การสนับสนุนเลขาธิการพรรคสาขาที่เป็นคนท้องถิ่นอื่นที่ได้รับการหมุนเวียนตามนโยบาย นาง บุ่ยถิอาน อดีตผู้แทนสภาแห่งชาติได้เผยว่า“ผลการประชุมพรรคสาขาระดับจังหวัดและนครต่างๆได้แสดงให้เห็นว่า คุณภาพเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมคณะกรรมการพรรคสาขาดีมาก มีการปรับปรุงโครงสร้างบุคลากร โดยอัตราสตรีที่เข้าร่วมคณะกรรมการพรรคสาขาอยู่ในระดับสูง มีบางท้องถิ่นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 และมีเลขาธิการพรรคสาขาที่เป็นสตรีคนรุ่นใหม่หลายคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามของเจ้าหน้าที่สตรีและนโยบายด้านบุคลากรที่เปิดโอกาสให้แก่สตรีในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น”

ทั้งนี้สามารถยืนยันได้ว่า ความสำเร็จของการประชุมใหญ่พรรคสาขาสังกัดส่วนกลางมาจากการชี้นำอย่างทันการณ์ ใกล้ชิดและเสมอต้นเสมอปลายของคณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมืองพรรค คณะเลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามที่ยิ่งใหญ่ของคณะกรรมการพรรคสาขาระดับท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมและจัดการประชุม เอกสารการชี้นำและแนะนำการจัดการประชุมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติในท้องถิ่น การที่นับเป็นครั้งแรกที่กรมการเมืองพรรคประกาศคุณสมบัติของผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้มีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการคัดกรองบุคลากรและการยกระดับคุณภาพผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ซึ่งความสำเร็จของการประชุมใหญ่พรรคสาขาสังกัดส่วนกลางในหลายด้านจะเป็นพื้นฐานให้แก่การประชุมใหญ่ผู้แทนพรรทั่วประเทศสมัยที่ 13 ให้ประสบความสำเร็จบนเจตนารมณ์ สามัคคี – ประชาธิปไตย- ระเบียบวินัย –สร้างสรรค์-พัฒนา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด