ความมีประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำและปรับปรุงร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค

(VOVWORLD) - ในการจัดทำร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีแนวทางรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกพรรคและประชาชนเพื่อปรับปรุงร่างเอกสารการประชุม โดยถือเป็นงานที่สำคัญเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและสามารถระดมความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกพรรคและประชาชนทุกคนในการวางแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มที่ฉกฉวยปัญหาทางการเมืองที่จงใจอ้างแนวทางนี้เพื่อปล่อยข่าวเท็จและข้อมูลที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับระบอบการเมือง บทบาทเป็นผู้นำของพรรค  งานด้านบุคลากรและปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ 
ความมีประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำและปรับปรุงร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค - ảnh 1ความมีประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำและปรับปรุงร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค (thanhtra.com.vn

แต่ถึงกระนั้น คารมต่างๆดังกล่าวไม่สามารถบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความมีประชาธิปไตยในกิจกรรมต่างๆของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เป็นอันขาด 

การขยายประชาธิปไตยและรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกพรรคและประชาชนในการจัดทำร่างเอกสารของพรรคคือแนวทางที่ถูกต้องและเป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติในการจัดทำร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคทั่วประเทศในวาระที่ผ่านๆมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีประชาธิปไตยและกว้างขวาง ก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค ร่างเอกสารต่างๆของพรรคได้ถูกเผยแพร่ผ่านกลไกสื่อสารมวลชนเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำและปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าว ส่วนคณะอนุกรรมการร่างเอกสารของพรรคจะรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกพรรคและประชาชนเพื่อปรับปรุงร่างเอกสารและคณะกรรมการกลางพรรคแสดงความคิดเห็นครั้งสุดท้ายก่อนยื่นเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรค กระบวนการหารือในองค์กรพรรคและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคอย่างกว้างขวางต้องอิงตามหลักการของกิจกรรมต่างๆและธรรมนูญของพรรค ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พรรคต้องอาศัยประชาชนในการปฏิบัติงานที่สำคัญคือการวางแนวทางยุทธศาสตร์ของพรรค นโยบายการสร้างสรรค์พรรคและพัฒนาประเทศ

จนถึงปัจจุบัน ร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ได้รับการปรับปรุงและเพิ่มเติมรวม 17 ครั้งให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของสมาชิกพรรค ทหารและประชาชนทุกคน โดยการแสดงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคจากองค์กรพรรคทั่วประเทศได้ส่งผลในทางบวกต่อการจัดทำและปรับปรุงร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคและมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่สมาชิกหลายล้านคนที่กำลังศึกษา ทำงาน ผลิต หรือปฏิบัติหน้าที่ปกป้องปิตุภูมิ รักษาความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมได้ทำความเข้าใจและมีส่วนร่วมกำหนดและเพิ่มเติมเนื้อหาต่างๆ รวมทั้งให้ข้อสังเกตและประเมินสถานการณ์ที่เป็นจริง เสนอมาตรการและวิธีการใหม่ๆเพื่อปรับปรุงเนื้อหาและมาตรการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการระดมสติปัญญาของทั้งพรรค กองทัพและประชาชนทุกคนในการสร้างสรรค์แนวทางพัฒนาประเทศ ควบคู่กันนั้น การที่เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคเห็นด้วยกับเนื้อหาและประเด็นต่างๆที่ถูกระบุในร่างเอกสารก็เป็นการยืนยันและสนับสนุนเนื้อหาและแนวทางต่างๆของพรรค ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ของทั้งพรรค ทหารและประชาชนทุกคนในการสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาประเทศ การวิจัยร่างเอกสารเพื่อแสดงความคิดเห็นจะช่วยให้สมาชิกพรรคและประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางของพรรค ทำให้การหารือและการวางแนวทางต่างๆกลายเป็นการศึกษาและทำความเข้าใจมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคเพื่อให้มติเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่และเข้าถึงจิจใจประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างกว้างลึก

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยืนหยัดหลักการเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์อยู่เสมอ ประชาธิปไตยคือปัจจัยชี้ขาดของการอยู่รอดและการพัฒนาอย่างเข้มแข็งของพรรค พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีผลประโยชน์อย่างเดียวคือต่อสู้เพื่อเอกราชและเสรีภาพของประเทศ เพื่อความอิ่มหนำผาสุกของประชาชน พรรคต้องอาศัยประชาชนเพื่อสร้างสรรค์และวางแนวทางการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น นี่คือความเข้าใจที่เสมอต้นเสมอปลายในหลักนโยบายและแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและสะท้อนอย่างมีชีวิตชีวาในสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมของเวียดนามโดยเฉพาะก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคทุกครั้ง ดังนั้น คารมที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับประชาธิปไตยภายในพรรคจากกลุ่มอิทธิพลที่เป็นอริจึงถือเป็นเรื่องที่ไม่มีความหมายใดๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด