สร้างสรรค์และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารประเทศ

(VOVWORLD) - การสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามจนถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์จนถึงปี 2045 สำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายคือการสร้างสรรค์ระเบียบราชการเพื่อรับใช้ประชาชนอย่างเป็นมืออาชีพ ทันสมัย เปิดเผยและโปร่งใส ซึ่งเวียดนามได้พยายามปฏิบัติเป้าหมายนี้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารประเทศ


สร้างสรรค์และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารประเทศ - ảnh 1การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 1 สมัยที่ 15 (quochoi.vn)

หลังจากผ่านพ้นการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 ถึงช่วงกลางปี 2022 องค์การระหว่างประเทศได้ชื่นชมผลงานที่เวียดนามได้บรรลุและศักยภาพการพัฒนาในหลายด้านของเวียดนาม เช่น ดัชนีความไว้วางใจแห่งชาติ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ  การประเมินในเชิงบวกเกี่ยวกับเวียดนามในตลาดการเงินระหว่างประเทศ โดยธนาคาร Standard Chartered ได้พยากรณ์ว่า อัตราจีดีพีของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 ในไตรมาสที่ 3  ร้อยละ 3.9 ในไตรมาสที่ 4 และอยู่ที่ร้อยละ6.7ในปี 2022 ส่วนธนาคาร HSBC ได้เพิ่มการพยากรณ์อัตราการขยายตัวจีดีพีของเวียดนามในปี 2022 ขึ้นเป็นร้อยละ 6.9 แทนร้อยละ 6.6 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จและศักยภาพการพัฒนาประเทศเวียดนามภายใต้การนำของพรรคฯและรัฐ การร่วมแรงร่วมใจของประชาชนทั่วประเทศและการบริหารที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลในการรับมือสถานการณ์ที่มีความผันผวนอย่างซับซ้อน ศาสตราจารย์ ดร.ฟานซวนเซิน จากสถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ได้ให้ข้อสังเกตว่า“ประชาคมระหว่างประเทศและองค์กรต่างๆได้ชื่นชมการบริหารของรัฐบาลเวียดนามในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ในภูมิภาคและโลกมีความยากลำบาก แม้กระทั่ง ในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามก็ยังคงอยู่ที่กว่าร้อยละ 2 ซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวมาจากการบริหารที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ของรัฐบาล”

การบริหารของรัฐบาลเป็นพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่การสร้างสรรค์และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานราชการตามแนวทางการสร้างสรรค์นิติรัฐ ซึ่งสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนั้น ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่โครงสร้างและกิจกรรมของรัฐบาลให้มีความกระทัดรัดและมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ระเบียบราชการเพื่อรับใช้ประชาชน มีประชาธิปไตย เป็นรัฐที่ปกครองด้วยอำนาจกฎหมาย เป็นมืออาชีพ ทันสมัย โปร่งใส เข้มแข็ง เปิดเผย สร้าง “รัฐบาลที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา บริสุทธิ์และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม” ศาสตราจารย์ หว่างเท้เลียน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เผยว่า“การสร้างรัฐบาลที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้าและยืนยันถึงบทบาทของรัฐ ซึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รัฐต้องผลักดันการปฏิรูปในด้านต่างๆต่อไป ส่วนในการสร้างสรรค์นิติรัฐ ต้องเพิ่มความโปร่งใส่และความรับผิดชอบในการชี้แจงปัญหาต่างๆเพื่อส่งเสริมบทบาทของรัฐในการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา”

การผลักดันการกระจายอำนาจเป็นหนึ่งในแนวทางที่สำคัญของรัฐบาลในวาระนี้เพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์นิติรัฐ โดยนายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้ย้ำว่า“ต้องผลักดันการกระจายอำนาจอย่างเหมาะสม กำหนดความรับผิดชอบควบคู่กับการยกระดับทักษะของเจ้าหน้าที่ ขยายการประสานงานในการตรวจสอบและควบคุมการใช้อำนาจ ส่งเสริมการเป็นฝ่ายรุก ความคล่องตัวและความคิดสร้างสรรค์ของหน่วยงานทุกระดับ จัดทำกลไกส่งเสริมและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม”

หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของนิติรัฐคือเชิดชูบทบาท ความโปร่งใส ความเปิดเผยและความรับผิดชอบของการชี้แจงปัญหาต่างๆในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะของนิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามคือรัฐของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน แสดงให้เห็นถึงสิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชนและเป็นพื้นฐานให้ประชาชนปฏิบัติสิทธิการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ ศาสตราจารย์ หว่างเท้เลียน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เผยต่อไปว่า“กฎหมายของเวียดนามได้กำหนดให้ประชาชนตระหนักถึงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการชี้แจงปัญหาต่างๆที่ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบของบุคคลและคณะฯ ซึ่งต้องวิเคราะห์ถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเป็นหนึ่งเดียว”

การสร้างสรรค์ระเบียบราชการที่มีประชาธิปไตย เป็นมืออาชีพ ทันสมัย ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ถือความพอใจของประชาชนเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐภายใต้การตรวจสอบของประชาชนนั้นเป็นปัจจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กิจกรรมของหน่วยงานราชการและรัฐ ศาสตราจารย์ เจิ่นหงอกเดื่อง หัวหน้าสภาที่ปรึกษาด้านประชาธิปไตยและกฎหมายของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เผยว่า“ต้องจัดทำกลไกการควบคุมการใช้อำนาจของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่อนอื่นต้องจัดทำกฎหมายการตรวจสอบและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่ครอบคลุมทั้งบุคคลและองค์กรต่างๆของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยเฉพาะในระบบการเมืองเวียดนามที่มีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นพรรคกุมอำนาจ”

ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ได้มีการกำหนดหนึ่งในมาตรการที่สำคัญเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามคือต้องกำหนดบทบาท สถานะ เป้าหมาย หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ การบังคับใช้กฎหมายและตุลาการบนพื้นฐานของนิติรัฐ การค้ำประกันอำนาจรัฐที่เป็นหนึ่งเดียว มีการกระจายอำนาจอย่างชัดเจนและการประสานงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งมาตรการนี้กำลังได้รับการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานราชการ ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารประเทศและท้องถิ่น มีส่วนร่วมสร้างสรรค์นิติรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด