เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อคุณค่าของมนุษย์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

(VOVWORLD) -  วันที่ 10 ธันวาคม ทั่วโลกได้รำลึกครบรอบ 71 ปีที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติอนุมัติปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่ 10 ธันวาคมปี 1948 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของประชาคมโลกเพื่อมุ่งสู่คุณค่าของมนุษย์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน อีกทั้งสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้แก่การอนุมัติปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เช่นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก สตรีและคนพิการ โดยในตลอดกว่า 70 ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการเพิ่มคุณค่าของมนุษย์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อคุณค่าของมนุษย์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน - ảnh 1การค้ำประกันสิทธิของชนกลุ่มน้อยเป็นหนึ่งในผลงานด้านสิทธิมนุษยชนของเวียดนาม (หนังสือพิมพ์จังหวัดห่ายาง)

ความพยายามต่อสู้เพื่อช่วงชิงเอกราชของประชาชาติ บูรณภาพแห่งดินแดนในหลายทศวรรษของเวียดนามไม่ได้อยู่นอกเป้าหมายการค้ำประกันเพื่อให้ประชาชนเวียดนามทุกคนได้รับสิทธิมนุษยชนอย่างสมบูรณ์ รวมถึงสิทธิการได้มีชีวิตความเป็นอยู่ในบรรยากาศที่สันติ เอกราช เสรีภาพและสิทธิในการตัดสินใจและการเลือกเส้นทางแห่งการพัฒนาของตน จากการที่ประเทศได้มีสันติภาพภายหลังต้องผ่านสงครามหลายครั้ง เวียดนามก็ยิ่งมีความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสรรค์รัฐของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน โดยก่อนอื่นคือสร้างสรรค์รัฐสังคมนิยมที่ปกครองด้วยอำนาจกฎหมาย ปรับปรุงระบบกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้มีความสมบูรณ์

พยายามผลักดันสิทธิของประชาชนทุกคน

หลังการอนุมัติรัฐธรรมนูญปี 2013 ที่มีบรรพเกี่ยวกับ “สิทธิมนุษยชน สิทธิและหน้าที่พลเมือง” และภายในเวลา 4 ปี เวียดนามได้จัดทำเอกสารกำกับกฎหมายกว่า 90 ฉบับที่เกี่ยวข้องถึงสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นความพยายามที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่ง สร้างกรอบทางนิตินัยที่สำคัญให้แก่การค้ำประกันสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ควบคู่กันนั้น เวียดนามได้พยายามเพื่อปรับปรุงกลไกให้มีความสมบูรณ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อค้ำประกันสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ้น ยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนามต่างได้รับการจัดทำบนพื้นฐานการถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ประชาชนและรับใช้ประชาชน

ความพยายามดังกล่าวของเวียดนามได้สร้างผลงานที่น่ายินดีในการค้ำประกันการปฏิบัติสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ไปจนถึงสิทธิด้านพลเรือน การเมือง และสิทธิของกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส ในหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติก่อนกำหนดและกำลังปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ เวียดนามสามารถธำรงอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจกว่าร้อยละ6ติดต่อกันหลายปีในขณะที่ยังคงเน้นพัฒนาสังคม ลดอัตราครอบครัวยากจนลงเหลือร้อยละ 5.35 เมื่อปี 2018 สิทธิด้านการศึกษา สาธารณสุขและที่อยู่อาศัยได้รับการปรับปรุงอย่างเข้มแข็ง โดยประชาชนในจังหวัดและนคร 63 แห่งได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา สิทธิความเสมอภาคทางเพศมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราผู้แทนสตรีในสภาแห่งชาติและสภาประชาชนทุกระดับบรรลุกว่าร้อยละ 27 ซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในภูมิภาค ชีวิตด้านความเลื่อมใสและศาสนานับวันพัฒนาหลากหลายโดยงานเทศกาลนับพันงานได้รับการจัดขึ้นทุกปี นอกจากนี้เวียดนามยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดในโลกโดยในปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 50 ล้านคน

เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อคุณค่าของมนุษย์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน - ảnh 2เอกอัครราชทูต เยืองชี้หยุง หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติ เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 40 สภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเมื่อเดือนตุลาคมปี 2019 (vietnampplus) 

มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อคุณค่าร่วมของมนุษย์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

พร้อมกับผลงานดังกล่าว เวียดนามยังพยายามมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อคุณค่าร่วมและความคืบหน้าของมนุษย์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เวียดนามเข้าร่วมฟอรั่มที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ อาเซียนและกลไกอื่นๆอย่างเข้มแข็ง ในฟอรั่มดังกล่าว เวียดนามได้เป็นฝ่ายรุกในการเสนอข้อคิดริเริ่มเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องถึงการค้ำประกันสิทธิของสตรี เด็ก คนพิการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศ เมื่อปี 2016 และปี 2018 สภาสิทธิมนุษยชนได้อนุมัติมติ 2 ฉบับที่เวียดนามเสนอเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อสิทธิของเด็กและสิทธิของสตรี

เวียดนามยังปฏิบัติคำมั่นระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและจริงจัง รวมทั้งการปฏิบัติ 7 จาก 9 อนุสัญญาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เวียดนามเป็นสมาชิก คำมั่นตามกลไกการตรวจสอบเป็นประจำหรือ UPR ของสหประชาชาติ  เวียดนามได้ยื่นรายงาน UPR รอบที่ 3  ต่อสภาสิทธิมนุษยชนและเข้าร่วมการสนทนากับประเทศสมาชิกของสหประชาชาติเมื่อเดือนมกราคมปี 2019 รายงานแห่งชาติของเวียดนามได้อัพเดทความพยายามในการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้มีความสมบูรณ์ ผลงานในการค้ำประกันสิทธิมนุษยชนในชีวิตจริง อีกทั้งรายงานข้อมูล แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติข้อเสนอของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

เพื่อค้ำประกันสิทธิของประชาชนทุกคนอย่างดีที่สุด เวียดนามยังพยายามปรับปรุงรัฐที่ปกครองด้วยอำนาจกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ เสริมสร้างพื้นฐานทางนิตินัยและนโยบายที่เกี่ยวข้องถึงการปกป้องและผลักดันสิทธิมนุษยชน ซึ่งในนั้น เวียดนามได้ผลักดันการปฏิบัติ “รัฐบาลแห่งความคิดสร้างสรรค์เพื่อประชาชน” ปฏิรูประเบียบราชการและยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณะ ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ส่งเสริมประชาธิปไตยและยกระดับประสิทธิภาพของกลไกของรัฐ เวียดนามให้คำมั่นผลักดันการปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นนโยบายแก้ปัญหาความยากจนในหลายมติ ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และกลุ่มชุมชน โดยเน้นเป็นพิเศษในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ในโอกาสรำลึกวันสิทธิมนุษยชนสากล เวียดนามให้คำมั่นสนับสนุนการสนทนาและความร่วมมือในด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมกับประเทศต่างๆมีส่วนร่วมและปัจจุบัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด