ประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจจากทุ่งนาขนาดใหญ่ในเขตเขาของจังหวัดเอียนบ๊าย

(VOVworld) – จังหวัดต่างๆในเขตเขาภาคเหนือเวียดนามมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แต่จนถึงขณะนี้ หลายจุดของพื้นที่ยังเป็นเขตที่ยากจนและประสบอุปสรรคของประเทศ ในหลายปีมานี้ ควบคู่กับโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ อำเภอต่างๆในเขตเขาได้พัฒนาทุ่งนาขนาดใหญ่ เปลี่ยนแปลงพันธุ์พืชจนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดีในการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจน เช่น อำเภอ หลุกเอียน จังหวัดเอียนบ๊าย
(VOVworld) – จังหวัดต่างๆในเขตเขาภาคเหนือเวียดนามมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งพื้นที่ ป่าไม้ ไฟฟ้าพลังน้ำ สัตว์ป่า พันธุ์พืชและแร่ธาตุ แต่อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ หลายจุดของพื้นที่ยังเป็นเขตที่ยากจนและประสบอุปสรรคของประเทศ ในหลายปีมานี้ ควบคู่กับโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ อำเภอต่างๆในเขตเขาได้พัฒนาทุ่งนาขนาดใหญ่ เปลี่ยนแปลงพันธุ์พืชจนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดีในการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจน เช่น อำเภอ หลุกเอียน จังหวัดเอียนบ๊าย
ประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจจากทุ่งนาขนาดใหญ่ในเขตเขาของจังหวัดเอียนบ๊าย - ảnh 1
ทุ่งนาขนาดใหญ่ในตำบลฝุ่นาม

เมื่อเทียบกับเขตที่ราบ การผลิตในรูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่ในเขตเขามีอุปสรรคเฉพาะเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ลาดชัน การจัดสรรค์น้ำให้แก่การผลิตประสบอุปสรรคมากมาย รวมไปถึงต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมซึ่งจากสถานการณ์ที่เป็นจิงในจังหวัดเอียนบ๊ายปรากฎว่า การพัฒนาทุ่งนาขนาดใหญ่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงคือแนวทางที่จำเป็นเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในเขตเขาให้ประสบความสำเร็จ
อำเภอหลุกเอียนเริ่มโครงการพัฒนาทุ่งนาขนาดใหญ่ในตำบล 6 แห่ง รวมพื้นที่กว่า 185 เฮกต้าซึ่งส่วนใหญ่ปลูกข้าว งีเฮือง 23.0 และ N.ưu 69 จากการประยุกต์ใช้ขั้นตอนด้านเทคนิคตั้งแต่เตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยวอย่างพร้อมเพรียงทำให้ได้ผลผลิตข้าวสูงถึง 327 กิโลกรัมต่อ 80 ตารางวา มีประสิทธิภาพสูงกว่าการผลิตแบบเดิมประมาณร้อยละ 13 แถมระยะเวลาเก็บเกี่ยวข้าวก็เร็วขึ้น นาย หว่างวันวุย เลขาธิการพรรคสาขาอำเภอ หลุกเอียนได้เผยว่าจากการพัฒนาทุ่งนาขนาดใหญ่ได้แสดงให้เห็นว่า ผลผลิตข้าวสูงขึ้น เกษตรกรก็มีความปลื้มปิติยินดี ตลอดจนได้ยกระดับทักษะความสามารถในการผลิตให้สูงขึ้น
เพื่อให้ประชาชนขานรับการพัฒนาทุ่งนาขนาดใหญ่ อำเภอหลุกเอียนได้ผลักดันการประชาสัมพันธ์และจัดการประชุมต่างๆเพื่อตอบข้อสงสัยของประชาชนซึ่งในตอนแรก เมื่อเข้าร่วมรูปแบบนี้ ประชาชนจะได้รับการอุดหนุนราคาพืช ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี แนะนำวิธีการดูแลและการป้องกันศัตรูพืชซึ่งถึงแม้วิธีการปลูกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม แต่จากการช่วยเหลือของทางการท้องถิ่นและสำนักงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนได้มีความมั่นใจในการพัฒนาและบรรลุผลงานที่น่ายินดี

ประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจจากทุ่งนาขนาดใหญ่ในเขตเขาของจังหวัดเอียนบ๊าย - ảnh 2
จากการพัฒนาทุ่งนาขนาดใหญ่ได้แสดงให้เห็นว่า ผลผลิตข้าวสูงขึ้น เกษตรกรก็มีความปลื้มปิติยินดี

ส่วนอำเภอวันเชิ๊นที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดของจังหวัดเอียนบ๊ายก็กำลังพัฒนาทุ่งนาขนาดใหญ่อย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยตั้งเป้าไว้ว่า จะผลิตข้าวพันธุ์ดีเพื่อจัดสรรค์ให้แก่ตลาดใหญ่โดยก่อนเริ่มการพัฒนาทุ่งนาขนาดใหญ่ก็ได้มีการปรับที่นาอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของสภาพภูมิศาสตร์และเงื่อนไขของแต่ละท้องถิ่น ปัจจุบัน บนทุ่งนาขนาดใหญ่ในตำบลฝุ่นาม เซินอาและตำบลต่างๆ เกษตรกรในท้องถิ่นได้ปลูกข้าวพันธุ์เดียวกันที่ใช้เวลาการปลูกและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เดียวกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มผลผลิต นาย หว่างต๊วนเวิน รองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบล ฝุ่ยาม เผยว่า ผลผลิตเฉลี่ยของทุ่งนาขนาดใหญ่ในตำบลบรรลุถึง 7 ตันต่อเฮกต้าซึ่งสูงกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับการปลูกข้าวแบบทั่วไปจากการปฏิบัติมาตรการต่างๆ พวกเราได้ประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับจิตสำนึกของประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของการผลิตข้าวเชิงพาณิชย์ในท้องถิ่น ผ่านกระบวนการผลิตจริง ชาวท้องถิ่นได้ตระหนักดีว่า ข้าวพันธุ์ใหม่เหมาะสมกับเงื่อนไขของท้องถิ่นซึ่งทำกำไรได้สูงขึ้นและมีส่วนร่วมช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
เพื่อมีพันธุ์ข้าวดีให้แก่ทุ่งนาขนาดใหญ่ ในเวลาที่ผ่านมา ท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดเอียนบ๊ายได้ประสานอย่างใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์และสถาบันวิจัยเพื่อคิดค้นและทดลองข้าวพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงให้แก่ท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันข้าวพันธุ์ใหม่หลายพันธุ์ได้ยืนยันถึงคุณภาพและได้รับความนิยมจากทั้งเกษตรกรและตลาด แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากอยู่ห่างไกลตลาดใหญ่ๆ ดังนั้น ท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดเอียนบ๊ายจึงประสบอุปสรรคในการแสวงหาสถานประกอบการเข้าร่วมการลงทุนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นอุปสรรคที่จังหวัดเอียนบ๊ายกำลังแก้ไขอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อพัฒนาทุ่งนาขนาดใหญ่ให้ประสบความสำเร็จ
อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาทุ่งนาขนาดใหญ่ในเขตเขาถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขพื้นฐานที่สำคัญเพื่อปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในเขตที่ประสบอุปสรรคมากที่สุดของประเทศให้ประสบความสำเร็จ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด