มาตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจหลักในภาคใต้เวียดนาม

(VOVWORLD) - ในเวลาที่ผ่านมา เขตเศรษฐกิจหลักในภาคใต้เวียดนาม ซึ่งประกอบด้วย นครโฮจิมินห์ จังหวัดบิ่งเยือง จังหวัดด่งนาย จังหวัดบ่าเหรียะ – หวุงเต่า จังหวัดบิ่งเฟือก จังหวัดเตยนิงห์ จังหวัดลองอานและจังหวัดเตี่ยนยาง ล้วนเป็นหัวเรือในการนำเศรษฐกิจเวียดนามผสมผสานเข้ากับเศรษฐกิจโลก การเน้นทุ่มเทพัฒนาเขตเศรษฐกิจหลักเหล่านี้จะสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาและผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกของเวียดนาม นี่คือเนื้อหาสำคัญในการประชุมพัฒนาเขตเศรษฐกิจหลักภาคใต้เวียดนามที่มีขึ้น ณ จังหวัดด่งนายเมื่อเร็วๆนี้
มาตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจหลักในภาคใต้เวียดนาม - ảnh 1 การประชุมพัฒนาเขตเศรษฐกิจหลักภาคใต้เวียดนามที่มีขึ้น ณ จังหวัดด่งนายเมื่อเร็วๆนี้

การที่นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊กเป็นประธานการประชุมพร้อมกับบรรดารองนายกรัฐมนตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและผู้บริหารจังหวัดและนครที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักภาคใต้ได้แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลให้ความสำคัญถึงบทบาทและสถานะของเขตเศรษฐกิจนี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของประเทศ แม้เป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความคล่องตัวสูงของเวียดนาม ซึ่งมีส่วนร่วมกว่าร้อยละ 45 ให้แก่จีดีพีของประเทศในปี 2018 แต่จำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อสร้างก้าวกระโดดใหม่ๆอีก ดังนั้น ผู้แทนกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นได้เสนอมาตรการเพื่อเพิ่มพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาของเขตเศรษฐกิจนี้ นาย เหงียนแถ่งฟอง ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นนครนำหน้าในภูมิภาคนี้ได้ย้ำว่า พื้นฐานทางนิตินัยยังขาดความสมบูรณ์และขาดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนโครงสร้างพื้นฐานก็ยังไม่มีการเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบและยังขาดฐานข้อมูลทั่วไป นาย เหงียนแถ่งฟอง เสนอว่า            “ในระยะยาว เราจะแนะนำให้ส่วนกลางเสร็จสิ้นระบบกฎหมายเกี่ยวกับภูมิภาคที่เข้มแข็งสมบูรณ์ ส่วนกฎหมายสำหรับทางการท้องถิ่นก็ต้องมีความสอดคล้องเพื่อสามารถเสร็จสิ้นกลไกเกี่ยวกับภูมิภาคอย่างสมบูรณ์ ผมขอเสนอให้รัฐบาลประกาศมติเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจที่เป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อช่วยให้การดำเนินงานของเขตเศรษฐกิจนับวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเสนอให้นายกรัฐมนตรีสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการชี้นำทำการประสานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจหลักเป็นฝ่ายรุกในการร่วมมือกับกระทรวง หน่วยงาน จังหวัดและท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจหลักเพื่อจัดทำแผนการยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติกลไกประสานงาน การบริหารเขตและเขตผสมผสานเพื่อปฏิบัติโครงการเชื่อมโยงและร่วมมมือพัฒนาเขตเศรษฐกิจระหว่างกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ส่วนนาย ดิงก๊วกท้าย ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนายได้เสนอว่า รัฐบาลควรผลักดันโครงการท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่งและเสร็จสิ้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมต่างๆในภูมิภาค จัดทำกลไกสำหรับเขตพร้อมกับการประกาศกลไกและนโยบายที่มีความพร้อมเพรียงเพื่อให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ในการประชุมครั้งนี้ นาย เจิ่นดิ่งเทียน หัวหน้าสถาบันเศรษฐกิจเวียดนามได้เสนอว่า รัฐบาลต้องเสนอให้สภาแห่งชาติมีมาตรการเข้าถึงเกี่ยวกับกลไกสำหรับเขตเศรษฐกิจเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาของเขต

จากข้อเสนอต่างๆในการประชุม นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้เผยว่า หลังการประชุมครั้งนี้ ตนจะออกคำสั่งเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจหลังภาคใต้เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การปฏิบัติ            “เขตเศรษฐกิจหลักภาคใต้ยังคงเป็นหัวเรือเศรษฐกิจเวียดนามต่อไป ซึ่งต้องเข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้น แต่เพื่อให้เขตเศรษฐกิจหลักภาคใต้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ยั่งยืนและเป็นหัวเรือเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ต้องมีความเห็นพ้องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจหลักภาคใต้ นั่นคือต้องพัฒนาตามรูปแบบที่เชื่อมโยงกับจังหวัดและนครต่างๆในภูมิภาคให้เป็นกลุ่มเดียวกัน”

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังกำชับให้จัดทำกลไกประสานงานของเขตให้มีความเข้มแข็ง ไม่ถูกตัดจากการแบ่งขอบเขตการบริหาร มีการมอบหมายหน้าที่ในการลงทุนและผลิตอย่างชัดเจน ไม่มีการพัฒนาที่ซ้ำซ้อน เป็นต้น โดยเฉพาะ 8 จังหวัดในเขตนี้ ควรพยายามถึงปี 2020 สามารถสร้างความสมดุลในด้านรายรับและรายจ่าย ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวง หน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและนครต่างๆในภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด