Khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(VOV5)-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong nhấn mạnh, nội dung chương trình của Hội nghị Trung ương lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Sáng 4/10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. 

Khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  - ảnh 1Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành TW lần thứ 6 

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán tài chính - ngân sách năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và một số công việc quan trọng khác.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  - ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu gợi mở, lưu ý thêm một số vấn đề để Trung ương quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Nội dung chương trình của Hội nghị Trung ương lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, đổi mới phát triển xã hội, đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác