Tổng Bí thư: Ngành Công Thương luôn phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

(VOV5) - Ngày 11/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc với Ban Cán sự Đảng và cán bộ chủ chốt Bộ Công Thương về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và những năm tiếp theo. 

Sau khi nghe báo cáo của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và ý kiến phát biểu của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương,Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Bộ Công Thương có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trong hơn 30 năm đổi mới, hội nhập vừa qua, ngành Công Thương đã liên tục phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực quan trọng cho sự phục hồi và phát triển kinh tế đất nước, đưa Việt Nam từ một nước nghèo trở thành nước có thu nhập trung bình. Đến nay, công nghiệp, thương mại và dịch vụ đã đóng góp hơn 80% GDP, khoảng 70% thu ngân sách Nhà nước. 

Tổng Bí thư: Ngành Công Thương luôn phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VOV 

Năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ khóa XII - năm bản lề quyết định thắng lợi của việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm do Đại hội XII của Đảng đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngành Công Thương nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương có tính chiến lược của Đảng; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình trong nước và thế giới, chủ động tham mưu, đề xuất, vững vàng về tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN, xử lý tốt mối quan hệ Nhà nước - thị trường - xã hội...

Tổng Bí thư mong muốn ngành Công Thương tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng và phạm vi, đối tượng lãnh đạo quản lý rất rộng, phức tạp, ngành Công Thương luôn phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; có cơ chế, chính sách phù hợp để phát hiện, đào tạo, trọng dụng nhân tài; phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ.

Phản hồi

Các tin/bài khác