កងទ័ពស៊ីរីដណ្តើមមកវិញការត្រួតត្រាតំបន់សំខាន់មួយនៅទីក្រុង Aleppo


កងទ័ពស៊ីរីដណ្តើមមកវិញការត្រួតត្រាតំបន់សំខាន់មួយនៅទីក្រុង Aleppo  - ảnh 1
កងទ័ពស៊ីរីដណ្តើមមកវិញការត្រួតត្រាតំបន់សំខាន់មួយនៅទីក្រុង Aleppo (VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៨ វិច្ឆិកា កងទ័ពស៊ីរីបានប្រកាសដណ្តើមមកវិញ
ការត្រួតត្រាខ័ណ្ឌសំខាន់ 1070 Apartments នៅទីក្រុង Aleppo ដែលគូស
សម្គាល់ការបោះជំហានធំមួយនៃកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្ត
នៅ ទីក្រុងនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុម្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅ។ អង្គការឃ្លាំមើល
សិទ្ធិមនុស្ស ស៊ីរី (SOHR) បានឲ្យដងឹថា៖ នេះគឺជាការបោះជំហានសំខាន់
បំផុតនៃកងទ័ព រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនៅទីក្រុង Aleppo គិតតាំងពីខែ កញ្ញា
កន្លងមក៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ