ការតាំងពិព័រណ៍“ចំណាត់អារម្មណ៍ Truong Sa”

“ចំណាត់អារម្មណ៍ Truong Sa” គឺជាការតាំងពិព័រណ៍របស់អ្នកថតរូប Vu Anh Tuan
ដោយការសែត “Nhan Dan” រៀបចំ ដែលនឹងបើកនាថ្ងៃទី ៨ សីហា នៅទីក្រុង
ហាណូយ។ ការតាំងពិព័រណ៍នេះរួមចំណែកបង្ហាញគំនិត មនោសញ្ចេតនារបស់ ប្រជាពលរដ្ឋនិងពុំនោះសោតគឺសិល្បៈករឆ្ពោះទៅប្រជុំកោះ Truong Sa ដែលជា
ផ្នែកមួយមិនអាច់កាត់ផ្តាច់របស់ប្រទេសជាតិរបស់ប្រជាជាតិនិងមនុស្សវៀតណាម។ ការតាំងពិព័រណ៍រួមមានផ្នែក ចំនួន ៣ គឺ៖ ទិដ្ឋភាពនៅប្រជុំកោះ Truong Sa កម្មាភិបាល
យុទ្ធជនក្នុងពលកម្ម រៀនសូត្រ ការហ្វឹកហាត់  ជារៀលរាល់ថ្ងៃបណ្ដាពេលវេលាតាម
រយៈកែវភ្នែករបស់អ្នកថត រូប៕

ការតាំងពិព័រណ៍“ចំណាត់អារម្មណ៍ Truong Sa”  - ảnh 1
“ចំណាត់អារម្មណ៍ Truong Sa” (Image: Vietnamplus)

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ