ខេត្ត Binh Duong ទាក់ទាញប្រភពទុន FDI សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍

ខេត្ត Binh Duong ទាក់ទាញប្រភពទុន FDI សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍ - ảnh 1
ខេត្ត Binh Duong ទាក់ទាញប្រភពទុន FDI សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍

(VOVworl)-យោងតាមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីវប្បធម៌​ កីឡានិងទេសចរណ៍ខេត្ត Binh Duong
 ថា ចំពោះវិស័យទេសចរណ៍គឺ តាំងពីរឆ្នាំ២០១៦រហូតដល់ឆ្នាំ២០២០ខេត្ត Binh
Duong មានតម្រូវការទទួលបានការវិនិយោគចំនួន៦ពាន់៣រយពាន់លានដុង ក្នុង
នោះប្រភពថវិការរដ្ឋស្រូបយកពី១៥ដល់២០% ចំណែកទុននៅសល់គឺស្រូបយកពី
 ការអំពាវនាវសមាសភាពសេដ្ឋកិច្ចចូលរួមការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ជាពិសេសគឺ ប្រ
ភពទុន FDI (ទុនវិនិយោគពីបរទេស)។ក្នុងដំណាក់កាល២០១៦-២០២០ ខេត្ត Binh
 Duong ទទួលបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍ដោយល្បឿនកំណើនជា
 មធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំទទួលបានជិត២០%។ ខេត្តក៏ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារ
 អភិរក្សប្រភពដីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍អេកូឡូស៊ី ឆ្ពោះទៅទាក់ទាញទុនវិនិ
 យោគបរទេសទៅក្នុងផ្នែកសេវាកម្មជាន់ខ្ពស់ផងដែរ។ វិស័យទេសចរណ៍ដែលបាន
ខេត្ត Binh Duong ប្រមូលផ្តុំវិនិយោគក្នុងដំណាក់កាល ២០១៦-២០២០ រួមមាន ទេសចរ
 ណ៍ ដោយផ្សាភ្ជាប់ជាមួយការរៀបចំព្រឹត្តិការ ទេសចរណ៍ shopping ទេសចរណ៍ អេកូ
ឡូស៊ី ទេសចរណ៍កីឡាជាន់ខ្ពស់និងទេសចរណ៍វប្បធម៌ប្រពៃណី។បានដឹងថា នា
ប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាខេត្ត Binh Duong ជារៀងរាល់ឆ្នាំកើនជា
 មធ្យមគឺ២,៣%​ ឯណោះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ