គណៈកម្មាធិការអចិន្តៃ្រយ៏រដ្ឋសភាផ្តល់មតិអុំពីគំរោងច្បាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

គណៈកម្មាធិការអចិន្តៃ្រយ៏រដ្ឋសភាផ្តល់មតិអុំពីគំរោងច្បាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម - ảnh 1
សម័យប្រជុំលើកទី៧នៃគណៈកម្មាធិការ
អចិន្រ្តៃរដ្ឋសភាវៀតណាម
(រូបថតៈ chinhphu.vn)


(VOVworld)-បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៧ នារសៀលថ្ងៃទី ១៧មេសា គណៈកម្មាធិការ អចិន្រ្តៃយ៏រដ្ឋសភាវៀតណាមបានបន្តផ្តល់មតិ អំពីគំរោងច្បាប់ថាមពលអគ្គីសនី
(ធ្វើវិសោធនកម្ម ។ មុននោះ នាព្រឹកថ្ងៃដ៏ដែល គណៈកម្មាធិការអចិន្តៃ្រយ៏រដ្ឋសភា
បានផ្តល់មតិ អំពីគំរោងច្បាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម គំរោងបទ បញ្ញាតិ អនុគ្រោះចំពោះ
ជនមានគុណបំណាចចំពោះបដិវត្ត(ធ្វើវិសោធនកម្ម)។ ចំពោះគំរោងបទបញ្ញាតិ
អនុគ្រោះចំពោះជន មានគុណបំណាចចំពោះបដិវត្តន៌ សមាជិកភាគច្រើនបានយល់
ព្រម ចំពោះ របាយការណ៌ របស់រដ្ឋាភិបាល ស្តីអំពីក្របខ័ណ្ឌធ្វើ់វិសោធនកម្មនិង
បំពេញបន្ថែម សំដៅធានាលក្ខណៈសមហេតុសមផល និងរបបអនុគ្រោះចំពោះ
ជនមានគុណបំណាចឲ្យល្អជាង។ទាក់ទិនដល់បញ្ហានេះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការ
ទទួលបន្ទុកបណ្តាបញ្ហាសង្គម Truong Thi Mai ចាត់ទុកថា៖

        “ការបើកទូលាយរបបចំពោះសាច់ញាតិរបស់បណ្តាមុខសញ្ញាមានគុណ បំណាច់ត្រូវបានពិនិត បន្ថែម ព្រោះក្នុងស្ថានភាពសព្វថ្ងៃ មិនទាន់មានគោល នយោបាយផ្តល់ប័ណ្ឌធានារ៉ាប់រង់ចំពោះ បណ្តាអ្នកមានគុណបំណាចចំពោះ
បដិវត្ត។ ដូច្នេះ គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកបណ្តាបញ្ហាសង្គមស្នើរដ្ឋាភិបាល
ត្រូវវាយតម្លៃ និងសមត្ថភាពតុល្យភាពថវិការប្រចំាឆ្នាំ ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោ

បាយនេះ៕

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ