ឆ្នាំ២០១៧ ធនាគារជាតិវៀតណាមប្រមូលផ្តុំដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលអាក្រក

ឆ្នាំ២០១៧ ធនាគារជាតិវៀតណាមប្រមូលផ្តុំដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលអាក្រក - ảnh 1
ឆ្នាំ២០១៧ ធនាគារជាតិវៀតណាមប្រមូលផ្តុំដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលអាក្រក

          (VOV)_​តាមព័ត៌មានពីធនាការជាតិបានអោយដឹងថា៖​គោលដៅរៀបចំ​រចនា
សម្ព័ន្ធឡើងវិញចំពោះបណ្ដាអង្គការឥណទាន ដោយមានការតភ្ជាប់ ការងារ​ដោះស្រាយ
បំណុលអាក្រក់ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ជាមួយដំណោះស្រាយផ្សេងៗប្រកបដោយព្រមៗគ្នា​។ 
តាមនោះ នឹងបន្តស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច គ្រប់គ្រងល្អ​អតិផរណា ​ធានាតុល្យភាព
ខឿនសេដ្ឋកិច្ច។ អត្រាបំណុលអាក្រក់បានកំណត់​ក្រោមកំរិត៣% នៃបំណុលទាំងមូល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ