ទឹកប្រាក់ចំនួន៤៦ពាន់លានដុងជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជននៅភូមិភាគកណ្ដាលវៀតណាម

ទឹកប្រាក់ចំនួន៤៦ពាន់លានដុងជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជននៅភូមិភាគកណ្ដាលវៀតណាម - ảnh 1
ទឹកប្រាក់ចំនួន៤៦ពាន់លានដុងជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជននៅភូមិភាគកណ្ដាលវៀតណាម

(VOV)_គិតដល់ថ្ងៃទី១វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៦ បានមានទឹកប្រាក់ចំនួន៤៦ពាន់​លានដុង
ជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជននៅភូមិភាគកណ្ដាលវៀតណាម តាមរយរណសិរ្យមាតុភូមិវៀត
ណាម។ នេះគឺជាព័ត៍មានដែលបាននាំចេញ ក្នុងកិច្ចប្រជុំ របស់​គណកម្មាធិការជួយ
សង្គ្រោះមជ្ឈឹម ថ្ងៃទីមួយវិច្ឆិកា។ គណកម្មាធិការជួយសង្គ្រោះមជ្ឈឹម បានវាយតំលៃថា៖ 
ការរៀបចំចលនារៃអង្គាស ជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជននៅភូមិភាគកណ្ដាលវៀតណាម ត្រូវ
បានរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋសភា គណកម្មាធិការ​មជ្ឈឹមរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាម បញ្ជាណែ
នាំអោយទាន់ពេលវេលា។ ការ​ទទួល បែងចែក ប្រើប្រាស់ប្រភពជំនួយនេះបានប្រព្រឹត្ត
ទៅតម្លាភាព ត្រឹមត្រូវ​ចំមុខសញ្ញា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ