ទីក្រុងហូជីមិញគាំទ្រគំរោងការសាងសងសាកលវិទ្យាល័យ Fullbright វៀតណាម

ទីក្រុងហូជីមិញគាំទ្រគំរោងការសាងសងសាកលវិទ្យាល័យ Fullbright វៀតណាម - ảnh 1
ថ្នា្កក់ដឹកនាំទីក្រុងហូជីមីញជួបធ្វើការជាមួយលោកThomas Vallely (រូបថតៈqdnd.vn )

(VOVworld)-នាថ្ងៃ២៨មិនា ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ លោក
 Nguyen Thanh Phong បានអញ្ជើញទទួលជួបជាមួយលោក Thomas Vallely ប្រធាន
មូលនីធិគំនិតច្នៃប្រឌិតសាកលវិទ្យាល័យនៅវៀតណាម (TUIV) និងជានាយក
កម្មវិធីវៀតណាមនៃមហាវិទ្យាល័យ Harvard ស្តីពីបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទិននឹង គំរោង
ការកសាងសកលវិទ្យាល័យ Fullbright វៀតណាម (FUV) នៅទីក្រុងហូជីមិញ។
សម្តែងក្តីសោមស្សរីករាយអំពីគម្រោងការនេះ លោក Nguyen Thanh Phong បានអះ
អាងថា ទីក្រុងហូជីមិញបាន កំពុងនិងបន្តបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បី គំរោងការ
នេះបានដំណើរការតាមកាលបរិចេ្ឆទ។

        គំរោងការសាកលវិទ្យាល័យ Fullbright មានទុនវិនិយោគសរុបឡើងដល់៧០
លានដុល្លារអាមេរិក។ ហើយសាកលវិទ្យាល័យនេះបានសាងសង់ឡើងនៅមណ្ឌល
បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់ទីក្រុងហូជីមិញ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ