រដ្ឋសភាពិភាគ្សាលើគំរោងច្បាប់សហករណ៍(វិសោធនកម្ម)

រដ្ឋសភាពិភាគ្សាលើគំរោងច្បាប់សហករណ៍(វិសោធនកម្ម) - ảnh 1
រដ្ឋសភាពិភាគ្សាលើគំរោងច្បាប់សហករណ៍(វិសោធនកម្ម)

VOV- នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩មិថុនា ក្រោមអធិបតីភាពរបស់អនុប្រធានរដ្ឋសភា​វៀត
ណាម Nguyen Thi Kim Ngan រដ្ឋសភាបានពិភាគ្សានៅសាលប្រជុំអំពីគំរោង​ច្បាប់សហករណ៍(វិសោធនកម្ម)។ ការអភិវឌ្ឍន៍សហករជាគោលការណ៍ដ៏
ធំធេងរបស់​បក្ស​និងរដ្ឋ សំដៅនាំដំបន់សហករណ៍និយាយដោយឡែកនិង
សមាសភាពសេដ្ឋកិច្ច​សមូហភាពនិយាយរួមអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ទូលំទូលាយនិងមាន
តួនាទីសំខាន់ក្នុងខឿន​សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិ។ មតិមួយចំនួនបានស្នើរលប់
ចោលជំពូកស្ដីពី​សម្ព័ន្ធភាព​សហករណ៍ដែលបានកំណត់ក្នុងពង្រាងច្បាប់ តែ
ត្រូវការកំណត់សម្ព័ន្ធ​សហករ​ជាអង្គការសមាគមន៍ដំណាងនិងការពារសិទ្ធិ
ប្រយោជន៍សំរាប់សហករ សម្ព័ន្ធ​សហករ​ណ៍និងសកម្មភាពតាមការកំណត់របស់ ច្បាប់ចូលជាធរមានស្ដីពីសមាគមន៍។ លោក​Le Dac Lam សមាជិកសភាមណ្ឌល
Binh Thuan បានលើកមតិថា៖                 “បើគិតអំពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសហករណ៍មិនមានការរួមចំណែកច្រើនឡើយ ប៉ុន្តែ​ត្រូវទទួលស្គាល់ថាសហករណ៍មានចរិតលក្ខណៈប្រសិទ្ធភាពសង្គមខ្ពស់។ នោះ
ពិតប្រាកដ​ជាកត្តាសង្គមនិយមក្នុងខឿនសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ។ ដូច្នេះក្នុងពង្រាងច្បាប់
នេះ​ខ្ញុំស្នើរ​ត្រូវសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចរិតលក្ខណៈល្អ ប្រសិទ្ធភាពសង្គមរបស់
សហករណ៍។​ ខ្ញុំមូល​មតិជាឯកឆ័ន្ទជាមួយពង្រាងច្បាប់លើកនេះបានលើកឡើង យ៉ាងច្បាស់នូវគោលនយោបាយអាទិ​ភាព ជួយឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋចំពោះសហករ។ នេះជាក្របខ័ណ្ឌគតិយុតសារវន្ត​សំដៅ​បង្កលក្ខណៈសំរាប់សហករណ៍ធ្វើសកម្មភាព អភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងម្ចាស់ការរឹងមាំ៕”
ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ