វៀតណាមនាំចេញគោលគំនិតជាច្រើននៅបណ្តាកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារ APEC

(VOVworld)-នៅទីក្រុង Nha Trang ខេត្ត Khanh Hoa កំពុងប្រព្រឹត្តទៅបណ្តាកិច្ច
 ប្រជុំនៃក្រុមការងារ APEC នានា ជាកិច្ចចាប់ផ្តើមសម្រាប់សកម្មភាពរបស់សន្និ
សីទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លើកទី១ SOM1 ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៨កុម្ភៈដល់ថ្ងៃ
ទី៣មិនា។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងអស់នេះ វៀតណាមបានដាក់ចេញគោលគំនិត
និងសំណើរជាក់ស្តែងជាច្រើន។ 

វៀតណាមនាំចេញគោលគំនិតជាច្រើននៅបណ្តាកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារ APEC - ảnh 1
វៀតណាមនាំចេញគោលគំនិតជាច្រើននៅបណ្តាកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារ APEC


        នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី១១ នៃក្រុមការងារទទួលបន្ទុកទប់ទល់បន្ទាន់
 ជាមួយគ្រោះអាសន្ន របស់ APEC តំណាងវៀតណាមបានអះអាងថា វៀតណាម
ចូលរួមពេញលេញនិងមានការទទួល ខុសត្រូវ​ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាននិងបទ
ពិសោធន៍ក្នុងការបង្ការប្រឆាំងគ្រោះធម្ម ជាតិ ព្រមទាំងរៀនសូត្របទពិសោន៍ពី
ប្រទេសសមាជិក APEC។ ។

    នៅក្រុមការងារស្តីពីការប្រឆាំងអំពីពុករលួយនិងធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពដោយ
សិក្ខាសាលា ស្តីពីតួនាទីរបស់សហគមន៍សង្គមទៅក្នុងការបង្កាប្រឆាំងអំពើ
ពុករលួយនោះ តំណាង វៀតណាម លោក Phan Van Sau អគ្គអធិការរដ្ឋាភិ
បាលវៀតណាមបានសង្កត់ ធ្ងន់ថា៖

        “លទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលានេះនឹងជាចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់ក្រុមការងារ
ទទួលបន្ទុកបង្កាប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងធានាតម្លាភាពរបស់ APECកសាង
ឯកសារមាន ចរិតលក្ខណៈកំណត់ទិសដៅឬសន្យាដើម្បីធានាការចូលរួមនេះ
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធ ភាពនិងសុវត្ថិភាពសង្គម ក្នុងនោះមានការចូលរួមរបស់អង្គ
ភាពអាជីវកម្មទៅក្នុងការ បង្កាប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាពេលខាងមុខ”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ