សុក្រិដ្ឋពង្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២

សុក្រិដ្ឋពង្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២ - ảnh 1
សុក្រិដ្ឋពង្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២៖ បណ្ដាសមាជិកសមាជិការសភាបានរួមមតិដោយឆ្នោតសម្ងាត់ (VOV)

        Vovworld-នៅសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាវៀតណាមនាព្រឹកថ្ងៃទី១៨វិច្ឆិកា ក្រោយ
ពេល​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការតាក់តែងពង្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ
១៩៩២លោក Phan Trung Ly អានរបាយការណ៍ប្រមូល ដោះស្រាយមតិរបស់​
សមាជិក​សមាជិការ​សភាអំពីពង្រាងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២​
អនុប្រធាន​រដ្ឋសភា​វៀតណាមលោក Uong Chu Luu បានស្នើរបណ្ដាសមាជិក
សមាជិការ​សភាកែលំអរដោយផ្ទាល់ទៅលើមាត្រារបស់ពង្រាងធ្វើវិសោធនកម្ម
រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩២ចូលក្នុងសន្លឹកសូមមតិ។ ការរួមមតិនេះនឹងបានដំណើរការ
ក្នុងរយៈពេល​២ថ្ងៃ​គឺថ្ងៃទី១៩និង២០វិច្ឆិកាដើម្បីសុក្រិដ្ឋពង្រាងធ្វើវិសោធនកម្ម
រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ​១៩៩២​ដាក់ជូនរដ្ឋសភាអនុម័តនាថ្ងៃទី២៨វិច្ឆិកា។

        ក៏ក្នុងព្រឹកថ្ងៃទី១៨វិច្ឆិកាថ្លែងមតិធ្វើឲ្យច្បាស់ជាងលើខ្លឹមសារមួយចំនួនរបស់​
របាយការណ៍ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក Nguyen Sinh Hung បាន​អះអាង​ថា៖

        “គណៈកម្មាធិការពង្រាងធ្វើវិសោធនកម្មបានសូមមតិរដ្ឋសភាដើម្បីសុក្រិដ្ឋ
លើ​សេចក្តីព្រាង។ ការសុក្រិដ្ឋនេះផ្អែកទៅលើទិសដៅសារវន្តដើម្បីយើងមាន​
គោលការណ៍ ឈានដល់ការស្រុះចិត្តគំនិត។ ខ្ញុំមានបំណងបណ្ដាសមាជិក​
សមាជិការ​សភាបន្តរួមមតិដើម្បីមានសេចក្តីព្រាងល្អបំផុត ទទួលបានការស្រុះចិត្ត​
គំនិតខ្ពស់បំផុត៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ