សន្ទនាអនឡាយស្តីអំពីជ័យជំនះ“ហាណូយ Dien Bien Phuលើលំហ អាកាស”

នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ធ្នូ ក្លោងទ្វាព័ត៌មានអេឡិកត្រូនិករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានរៀបចំការ សន្ទនាអនឡាយសំដៅរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៌លើកទី៤០ នៃជ័យជំនេះ

“ហាណូយ Dien Bien Phu លើលំហអាកាស” (ខែធ្នូឆ្នាំ១៩៧២-ធ្នូឆ្នាំ២០១២)។ការសន្ទនា នេះរួមចំណែករំលឹកឡើងវិញប្រពៃណីប្រឆំាងជនឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជាតិ ក្នុង បុព្វហេតុកសាងនិងការពារប្រទេស។ ការសន្ទនា មានការចូលរួមរបស់​បណ្តាយុទ្ធជន
ដែល បានចូលរួមផ្ទាល់យុទ្ធនាការ១២ថ្ងៃយប់ការពារទីក្រុងហា ណូយចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៩ធ្នូឆ្នាំ១៩៧២ ក្នុងយុទ្ធនាការ Dien Bien Phu លើលំហអាកាស៕

សន្ទនាអនឡាយស្តីអំពីជ័យជំនះ“ហាណូយ Dien Bien Phuលើលំហ អាកាស” 	 - ảnh 1
ជ័យជំនេះ“ហាណូយ Dien Bien Phu លើលំហអាកាស” (internet)


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ