សន្និសីទទូទាំងប្រទេស “បណ្ដុះបណ្ដាលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការសង្គមនិងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ

សន្និសីទទូទាំងប្រទេស “បណ្ដុះបណ្ដាលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការសង្គមនិងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ - ảnh 1
សន្និសីទទូទាំងប្រទេស “បណ្ដុះបណ្ដាលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការសង្គមនិងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ៖រូបសណ្ឋាន CDIO”


       VOV-សន្និសីទទូទាំងប្រទេស “បណ្ដុះបណ្ដាលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ
សង្គមនិង​សមាហរណកម្មអន្តរជាតិ៖រូបសណ្ឋាន CDIO” បានប្រព្រឹត្តទៅ
ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ដល់២៤​សីហានៅសកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញ ដោយមានការចូលរួមរបស់ដំណាងជាង​៣០០នាក់មកពីមហាវិទ្យាល័យ
ចំនួន៤០លើទូទាំងប្រទេស រួមជាមួយដំណាង​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​និងអ្នកជំនាញការ
ពីសម្ព័ន្ធសមាគម CDIO ពិភពលោកនិងអង្គភាពអាជីវកម្ម។ CDIO ជា​កម្មវិធី បណ្ដុះបណ្ដាលតាមវិធានការទាក់ទងផ្ទាល់បទដ្ឋានអប់រំមានចរិតលក្ខណ
ច្នៃប្រឌិត​ដើម្បីរៀបចំនិងវាយតំលៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល។ នៅសន្និសីទ
បណ្ដាដំណាងបាន​ថ្លែងបណ្ដារបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែង រាល់
បទពិសោធន៍​ក្នុងការ​ទទួលនិងអនុវត្ត CDIO នៅមូលដ្ឋានដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍
កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ