សន្និសីទរដ្ឋមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុនិងទេសាភិបាលកណ្តាលG20បានបើកនៅ ម៉ីចស៊ីកូ។

(VOVWORD)-នាថ្ងៃទី២៥កុម្ភះ សន្និសីទរដ្ឋមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុនិង
ទេសាភិបាលធនគារកណ្តាល​បណ្តាខឿនសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍
និងទើបលេចចេញG20បានបើកនៅរដ្ឋធានី ម៉ីចស៊ីកូ។គោល
ដៅនៃសន្និសីទលើកនេះគឺរិះរកវិធីជំរុញស្ថិរភាពនិងការអភិ
វឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចលើសកលលោកទាំងមូល ព្រមទាំងពិភាគ្សាអំពី
ដំណោះស្រាយឲ្យវិបត្តិប្រាក់បំណុលសាធារណះនៅដំបន់
ចាយប្រាក់អឺរ៉ូទៀតផង។ក្នុងរយះ៣ថ្ងៃធ្វើការដំណាងនៃបណ្តា
ប្រទេស​អង្គការអន្តជាតិពិភាគ្សាអំពីប្រធានបទមួយចំនួនដើម្បី
ជំរុញខឿនសេដ្ឋកិច្ចសកល១អភិវឌ្ឍន៍មានសណ្តាប់ធ្នាប់ដែល
ក្នុងនោះមានការផ្តល់បន្ថែមហិរញ្ញវត្ថុឲ្យ​អង្គការរូបិយវត្ថុអន្ត
ជាតិ[t1] សំដៅដោះស្រាយវិបត្តិប្រាក់បំណុលនៅទ្វីបអឺរ៉ុប។អង្គសន្និសីទនិងលើកឡើងរាល់ការសាកល្បងចំពោះខឿន
សេដ្ឋកិច្ចពីភពលលោកក៍ដូចជាកម្មវិធិបំពេញជាដើម៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ