សន្និសីទអំពីការកសាងសមាគមនិងអនុវត្តចលនាដើម្បីជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌រលឿងទុំ/dioxin វៀតណាម

សន្និសីទអំពីការកសាងសមាគមនិងអនុវត្តចលនាដើម្បីជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌រលឿងទុំ/dioxin វៀតណាម - ảnh 1
សន្និសីទអំពីការកសាងសមាគមនិងអនុវត្តចលនាដើម្បីជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌រលឿង
ទុំ/dioxin វៀតណាម (Image: Vietnam+)(VOVworld) – សន្និសីទជួបប្រាស្រ័យនិងផ្លាស់ប្តូរអំពីការកសាងសមាគមនិងអនុវត្ត ចលនាដើម្បីជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌រលឿងទុំ/dioxin វៀតណាមបាន
ប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្ត Thai Binh ភាគខាងជើងវៀតណាម។ ក្នុងស​ន្និសីទ បណ្ដាតំណាង
បានពិភាក្សានិងចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីការអនុវត្តលាតត្រដាងយន្តការគោល
នយោបាយសំរាប់ជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌រលឿងទុំក្នុងតំបន់ ការងារ
ឃោនា និងសហការជាមួយបណ្តាអង្គការផ្សេងៗដើម្បីមានសម្លេងរួម។ តំណាង
នៃសមាគម ជនរងគ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌រឡើងទុំក្នុងបណ្ដាខេត្តបានស្នើ
ឲ្យមជ្ឈឹមសមាគម ត្រូវមានសេចក្តីសម្រេចឲ្យសមស្របនិងច្បាស់លាស់ដើម្បី
តំបន់ឯកភាពអនុវត្តក្នុងការងារកសាងសមាគមនិងអនុវត្តចលនាដើម្បីជនរង
គ្រោះដោយជាតិគីមីពុលពណ៌រ លឿងទុំវៀតណាម ជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ