សមាគមជនវៀតណាមនៅសាធារណរដ្ឋឆែកបន្តសកម្មភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព

សមាគមជនវៀតណាមនៅសាធារណរដ្ឋឆែកបន្តសកម្មភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព - ảnh 1
ប្រធាននិងអនុប្រធានបង្ហាញមុខនៅមហាសន្និបាត

(VOVworld)-នាថ្ងទី៣១តុលា នៅក្រុង Praha បានប្រព្រឹត្តទៅមហាសន្និបាតលើកទី
៥ នៃសមាគមជនវៀតណាមនៅសាធារណរដ្ឋឆែក ដោយមានការចូលរួមរបស់តំ
ណាង ជាង៤០០នាក់មកពីសាខាតំបន់និងអង្គការសមាជិកចំនួន៥០លើទូទាំង
សាធារណរដ្ឋ ឆែក។ មហាសន្និបាតបានវាយតម្លៃនូវលទ្ធផលសកម្មភាពនាពេល
កន្លងទៅនឹងដាក់ ចេញទិសដៅសម្រាប់អាណត្តិថ្មី ព្រមទាំងបោះឆ្នោតគណៈកម្មា
ធិការនីតិកាលទី៥ ដែលក្នុងនោះ លោកNguyen Duy Nhien បានជាប់ឆ្នោតជាប្រ
ធានសមាគមជនវៀត ណាមនៅសាធារណរដ្ឋឆែក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ