សម្ព័ន្ឋសមាគមមេធាវីវៀតណាមប្រឆាំងអំពើហិង្សារបស់ចិនលើសមុទ្រ ខាងកើត។

               

សម្ព័ន្ឋសមាគមមេធាវីវៀតណាមប្រឆាំងអំពើហិង្សារបស់ចិនលើសមុទ្រ ខាងកើត។ - ảnh 1
សម្ព័ន្ឋសមាគមមេធាវីវៀតណាមប្រឆាំងអំពើហិង្សារបស់ចិនលើសមុទ្រ ខាងកើត(រូបថតVNA)។

Vovworld-ក្នុងសេច​ក្តីប្រកាសនាថ្ងៃទី២៧មិថុនាសម្ព័ន្ឋសមាគមមេធា​វីវៀតណាម
បាន​អះអាងជាថ្មីម្តងទៀតថា៖បណ្តា​អំពើរបស់ចិន​បានរំលោភទៅលើញគោលការ
ណ៍និងមាត្រាដែលបានកំណត់នៅក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិង​អនុសញ្ញា
អង្គការសហប្រជាជាតិស្តី ពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ១៩៨២ក៍​ដូចជាកិច្ចសន្យានយោបាយ
គតិយុត្តរបស់ចិននៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកសមាគម
បណ្តាប្រជាជាតិអាស៊ីអគ្នេយ៍(អាស៊ាន)ស្តីពីសមុទ្រខាងកើតដែលបានកត់ត្រាក្នុង
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប្រតិកបត្តិរបស់ភាគីនានានៅសមុទ្រខាងកើត(DOC)នា
ឆ្នាំ២០០២។ល។សម្ព័ន្ឋសមាគមមេធា​វីវៀតណាមបរិ​ហារអំពើនានារបស់ចិនដែល
បានបង្កការខូចខាតខាងទ្រពសម្បិត្តគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតចំពោះបណ្តាបុគ្គលិក
ដែលប្រតិបត្តិតាមច្បាប់និងអ្នកនេសាទវៀតណាម។សម្ព័ន្ឋសមាគមមេធា​វីវៀតណាម
សំណូមពររដ្ឋាភិបាលចិន​បញ្ឈប់ភ្លាម១រំពេចនូវអំពើរំលោភលើអធិប​តេ្យភាពសិទ្ឋិ
អធិប​តេ្យភាពសិទ្ឋិយុត្តាធិការរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រខាងកើតព្រមទាងសងការ
ខូចខាតខាង​អាយុជីវិតនិងទ្រពសម្បិត្តរបស់អ្នកនេសាទនិងបណ្តាស្ថាប័នប្រតិបត្តិ
តាមច្បាប់របស់វៀតណាមទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ