ហាណូយទាក់ទាញទុនវិនិយោគជាង៣៦៥លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងខែមករាឆ្នាំ២០១៧

ហាណូយទាក់ទាញទុនវិនិយោគជាង៣៦៥លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងខែមករាឆ្នាំ២០១៧  - ảnh 1
ហាណូយទាក់ទាញទុនវិនិយោគជាង៣៦៥លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងខែមករាឆ្នាំ២០១៧

(VOV)_​ក្នុងខែមករាឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរផែនការនិងវិនិយោគហាណូយ បានផ្តល់​ការ
អនុញ្ញាត្តិថ្មីសំរាប់គំរោងការណ៍វិនិយោគថ្មីចំនួន៤៣ ដោយមានទុនចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម
ជិត៣២លានដុល្លារអាមេរិក។ កែលំអរបង្កើនទុនសំរាប់គំរោងការណ៍ចំនួន១៥ ដោយ
មានទុនវិនិយោគបន្ថែម៣៣៤លានដុល្លារអាមេរិក។ ដូច្នេះ ​បរិមាណទុនវិនិយោគរបស់
ទីក្រុងក្នុងខែមករាឆ្នាំ២០១៧ ទទួលបានជាង៣៦០លានដុល្លារអាមេរិក។ ក៏ក្នុងខែ
មករាឆ្នាំ២០១៧នេះ ស្ថាប័នចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ​ទីក្រុងហាណូយ ក៏បានផ្តល់វិញ្ញាបន
ប័ត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មសំរាប់សហគ្រាសថ្មីចំនួន១៤០០ ដោយមានទុនចុះបញ្ជីជាង
១៣លានលានដុង៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ