ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ នាថ្ងៃទី ១៨ សីហា នៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - ចាប់តាំងពីពេលផ្ទះជំងឺរាតត្បាតមក មានអ្នកជំងឺចំនួន ១១៣៧៣២៦៧ នាក់ត្រូវឆ្លងជំងឺរាតត្បាត។

នាថ្ងៃទី ១៧ សីហា ឆ្នាំ ២០២២ ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង ១៦ ថ្ងៃទី ១៦ សីហា ដល់ម៉ោង ១៦ ថ្ងៃទី ១៧ សីហា វៀតណាមបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺថ្មីចំនួន ២៨១៤ នាក់ ហើយមានករណីស្លាប់ចំនួន ៣ នាក់។ ចាប់តាំងពីពេលផ្ទះជំងឺរាតត្បាតមក មានអ្នកជំងឺចំនួន ១១៣៧៣២៦៧ នាក់ត្រូវឆ្លងជំងឺរាតត្បាតផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ