កូរ៉េខាងត្បូងបានដកជប៉ុនចេញពីបញ្ជីដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលអាចទុកចិត្តបាន

កូរ៉េខាងត្បូងបានដកជប៉ុនចេញពីបញ្ជីដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលអាចទុកចិត្តបាន

(VOVWORLD) - នៅក្នុងសកម្មភាពតបតវិញមួយ ក្រសួងថាមពលឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េខាងត្បូងបាន ជូនដំណឹងថាដកប្រទេសជប៉ុនចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបណ ...
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានលុបប្រទេសជប៉ុនចេញពីបញ្ជីដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលអាចទុកចិត្តបាន

ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានលុបប្រទេសជប៉ុនចេញពីបញ្ជីដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលអាចទុកចិត្តបាន

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងថាមពលកូរ៉េខាងត្បូង លោក Sung Yun-mo បានប្រកាសថា “សេចក្តីព្ ...