ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Vuong Dinh Hue៖ ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចអាហ្រ្វិកខាងត្បូង - វៀតណាមចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងនិងពង្រីកឲ្យបានសមស្របនឹងទំនាក់ទំនងនយោបាយ

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Vuong Dinh Hue៖ ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចអាហ្រ្វិកខាងត្បូង - វៀតណាមចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងនិងពង្រីកឲ្យបានសមស្របនឹងទំនាក់ទំនងនយោបាយ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកានៅទីក្រុង Johanesburg ក្រសួងការបរទេសស្ថានទូត វៀតណាមប្រចាំនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងសភាពាណិជ្ជកម្មនិង ...
វៀតណាមនិងអាហ្រ្វិកខាងត្បូងខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មនាឆ្នាំ ២០២០

វៀតណាមនិងអាហ្រ្វិកខាងត្បូងខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មនាឆ្នាំ ២០២០

(VOVWORLD) -សហគ្រាសវៀតណាម និងអាហ្រ្វិកខាងត្បូងចំនួនរាប់សិបអង្គភាពបានចូលរួមសិក្ខាសាលានេះ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីរាល់បញ្ហាដែលទាក់ទិននឹងកា ...
វៀតណាមនិងអាហ្រ្វិកខាងត្បូងជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ

វៀតណាមនិងអាហ្រ្វិកខាងត្បូងជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ

(VOVworld)-អាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងខំប្រឹងប្រែងជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគជាមួយប្រទេសនានាក្នុងនោះ
វៀតណាមនិងអាហ្រ្វិកខាងត្បូងបង្កើនកិច្ចសហប្រត្តិការលើវិស័យទូរគមនាគមន៍

វៀតណាមនិងអាហ្រ្វិកខាងត្បូងបង្កើនកិច្ចសហប្រត្តិការលើវិស័យទូរគមនាគមន៍

(VOVworld)-ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយអាហ្រ្វិកខាងត្បូង រដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម លោក Nguyen Bac Son
វៀតណាមនិងអាហ្រ្វិកខាងត្បូងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការក្នុងការងារជនជាតិ

វៀតណាមនិងអាហ្រ្វិកខាងត្បូងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការក្នុងការងារជនជាតិ

(VOVworld) - ក្រុមការងារនៃគណៈកម្មាធិការជនជាតិ វៀតណាមដឹកនាំដោយលោក Giang Seo Phu រដ្ឋមន្រ្តី និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិបានទៅបំពេ ...