ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា

(VOVWORLD) - ក្នុងថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា មានអ្នកជំងឺចំនួន ១២៤.៦៣០ នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានប្រកាសបានជាសះស្បើយ ដែលនាំឲ្យចំនួនករណីជាសះស្បើយសរុបដល់ ជាង៩លានករណី។

ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងកន្លងមកនេះ វៀតណាមបានកត់ត្រាករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ១៣.៥០០ ករណី នៅតាមខេត្តក្រុងចំនួន ៦០។ គិតមកទល់ពេលនេះ វៀតណាមមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩សរុបចំនួនជាង១០,៤លាននាក់។

ក្នុងថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា មានអ្នកជំងឺចំនួន ១២៤.៦៣០ នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានប្រកាសបានជាសះស្បើយ ដែលនាំឲ្យចំនួនករណីជាសះស្បើយសរុបដល់ ជាង៩លានករណី។

គិតត្រឹមពេលនេះ វៀតណាមបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ជាង ២០៩,៨លានដូស។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ