อำเภอหว่าวาง นครดานัง จุดเด่นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

(VOVworld) – จากวิธีการปฏิบัติที่มีความคล่องตัว มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถส่งเสริมพลังของท้องถิ่น ภายหลัง 3 ปีของการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ โฉมหน้าชนบทของอำเภอหว่างวาง นครดานังได้มีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี จนถึงขณะนี้ อำเภอหว่าวางมีตำบล 6 แห่งจากจำนวนทั้งหมด 11 ตำบลที่ได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติมาตรฐานสร้างสรรค์ชนบทใหม่ทั้ง 19 มาตรฐาน ส่วนตำบลที่เหลืออีก 15 แห่งพยายามจนถึงปี 2015 จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบท ใหม่ในขั้นพื้นฐาน

(VOVworld) – จากวิธีการปฏิบัติที่มีความคล่องตัว มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถส่งเสริมพลังของท้องถิ่น ภายหลัง 3 ปีของการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ โฉมหน้าชนบทของอำเภอหว่างวาง นครดานังได้มีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี จนถึงขณะนี้ อำเภอหว่าวางมีตำบล 6 แห่งจากจำนวนทั้งหมด 11 ตำบลที่ได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติมาตรฐานสร้างสรรค์ชนบทใหม่ทั้ง 19 มาตรฐาน ส่วนตำบลที่เหลืออีก 15 แห่งพยายามจนถึงปี 2015 จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในขั้นพื้นฐาน

อำเภอหว่าวาง นครดานัง จุดเด่นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ - ảnh 1
อำเภอหว่าวาง นครดานัง จุดเด่นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

ในช่วงนี้ สมาชิกของสหกรณ์ผักปลอดสารพิษ ตุ๊ยลวาน ตำบล หว่าฟอง อำเภอหว่าวางกำลังเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวในฤดูข้าวนาปีเร็วกว่าทุกปี นับตั้งแต่ปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ระบบไฟฟ้า ถนนคอนกรีตและระบบระบายน้ำของตำบลหว่าฟองได้เข้าถึงทุ่งนาทุกแปลง การผลิตของชาวบ้านมีความสะดวกมากขึ้น ปริมาณผลผลิตและคุณภาพก็สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นาย เหงียนโด๊ว ชาวบ้านคนหนึ่งในตำบลหว่าฟองได้แสดงความเห็นว่า นอกจากการได้รับการช่วยเหลือด้านปุ๋ย พันธุ์พืชและอุปกรณ์การเกษตรแล้ว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรยังลงพื้นที่เพื่อแนะนำเทคนิคการปลูกผักปลอดสารพิษให้แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตจึงทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นระบบคมนาคมได้รับการก่อสร้างอย่างโอ่โถงและกว้างขวางมากขึ้น การซื้อสินค้าเกษตร ตลอดจนการผลิตดำเนินไปอย่างสะดวก ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงได้ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น”
รูปแบบการปลูกผักปลอดสารพิษในตำบลตุ๊ยลวานก็เช่นเดียวกับรูปแบบพัฒนาเศรษฐกิจนับสิบรูปแบบของอำเภอหว่าวางที่ได้รับการลงทุนจากเงินทุนของโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ จากการกำหนดว่า ถ้าอยากสร้างก้าวกระโดด ก่อนอื่นต้องเน้นแหล่งพลังก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานชนบท เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตเกษตรและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ทางนครดานังจึงประกาศใช้ระเบียบการและนโยบายให้การช่วยเหลือการลงทุนก่อสร้างชนบทใหม่ในพื้นที่อำเภอหว่าวางโดยในช่วงปี 2013-2016 สหกรณ์การเกษตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครอบครัวเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือพัฒนาการเกษตรให้มีความทันสมัย ดังนั้นรูปแบบพัฒนาเศรษฐกิจหลายรูปแบบได้รับการจัดตั้งและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมสร้างงานทำและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น เช่นการปลูกดอกไม้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเห็ด การปลูกผักปลอดสารพิษและการปลูกพืชสมุนไพรซึ่งทำให้ชาวบ้านมีความเชื่อมั่นต่อแนวทางสร้างสรรค์ชนบทใหม่มากขึ้น หลายครอบครัวได้บริจาคที่ดินเกือบ 4 หมื่นตารางเมตรเพื่อสนับสนุนโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ อีกทั้งอาสาตัดต้นไม้และรื้อถอนรั้ว สมทบแรงงานและวัสดุก่อสร้างเพื่อก่อสร้างเส้นทางคมนาคมชนบทและกิจการสาธารณะเพื่อรับใช้ประชาชน นาย เจิ่นหว่า รองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบล หว่าฟองซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 ตำบลของอำเภอหว่าวางที่เพิ่งเสร็จสิ้นการปฏิบัติทั้งหมด 19 มาตรฐานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ได้เผยว่าในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ หลายครอบครัวได้ตัดสินใจรื้อถอนบ้านเรือนของตนเองที่ใช้เงินสร้างหลายสิบล้านด่งเพื่อก่อสร้างถนน ในตอนแรก การรณรงค์ประชาชนยังคงประสบอุปสรรค์ แต่เมื่อเห็นว่า หลังจากก่อสร้างถนนเสร็จ โฉมหน้าชนบทมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ประชาชนจึงขานรับเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติทุกมาตรฐานสร้างสรรค์ชนบทใหม่แต่ประชาชนยังคงตั้งใจที่จะทำให้ชนบทพัฒนามากขึ้น”
ในหลายปีที่ผ่านมา แหล่งเงินลงทุนให้แก่การก่อสร้างชนบทใหม่ของอำเภอหว่าวางบรรลุเกือบ 1 ล้าน 1 แสนล้านด่งซึ่งในนั้นประชาชนสนับสนุนเกือบ 3 แสน 9 หมื่นล้านด่ง นาย ดั่งฟู๊แห่ง รองประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภอหว่าวาง นครดานังได้เผยว่าโฉมหน้าชนบทหว่าวางในปัจจุบันมาจากการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ซึ่งสิ่งนี้ได้สะท้อนผ่านระบบคมนาคม อัตราครอบครัวยากจนลดลงอย่างยั่งยืน มาตรฐานเกี่ยวกับรายได้เพิ่มขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น ผมขอยืนยันว่า โครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในอำเภอหว่าวางมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของท้องถิ่น”
จากผลงานที่ได้บรรลุ อำเภอหว่าวางได้พยายามจนถึงปี 2015 ตำบลต่างๆที่เหลือจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในขั้นพื้นฐานและตั้งเป้าไว้ว่าจะกลายเป็นหนึ่งในอำเภอชนบทใหม่แห่งแรกของประเทศ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด