ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคนัดที่ ๘ จะลงมติอนุมัติปัญหาสำคัญๆของประเทศ

( VOVworld )-การประชุมนัดที่ ๘ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามหรือกรรมการบริหารพรรคสมัยที่ ๑๑ กำลังประชุม ณ กรุงฮานอย โดยในนัดเปิดประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายนที่ผ่านมา ท่านเหงวียนฟู้จ่องเลขาธิการใหญ่พรรคได้กล่าวปราศรัยเปิดประชุมโดยชี้ชัดถึงปัญหาที่จะได้หยิบยกขึ้นมาหารือในสมัยประชุมนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศปี ๒๐๑๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี ๒๐๑๔ การสรุปผลการปฏิบัติมติของการประชุมใหญ่พรรคสมัยที่ ๑๑ เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การปฏิรูปการศึกษาและฝึกอบรมตลอดจนปัญหาสำคัญๆอีกหลายปัญหา

( VOVworld )-การประชุมนัดที่ ๘ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามหรือคณะกรรมการบริหารพรรคสมัยที่ ๑๑ กำลังประชุม ณ กรุงฮานอย โดยในนัดเปิดประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายนที่ผ่านมา ท่านเหงวียนฟู้จ่องเลขาธิการใหญ่พรรคได้กล่าวปราศรัยเปิดประชุมโดยชี้ชัดถึงปัญหาที่จะได้หยิบยกขึ้นมาหารือในสมัยประชุมนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศปี ๒๐๑๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี ๒๐๑๔ การสรุปผลการปฏิบัติมติของการประชุมใหญ่พรรคสมัยที่ ๑๑ เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การปฏิรูปการศึกษาและฝึกอบรมตลอดจนปัญหาสำคัญๆอีกหลายปัญหา

ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคนัดที่ ๘ จะลงมติอนุมัติปัญหาสำคัญๆของประเทศ - ảnh 1
การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคนัดที่ ๘ 

สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท่านเหงวียนฟู้จ่องเลขาธิการใหญ่พรรคได้ยืนยันว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งนี้จะพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมปี ๒๐๑๓และแผนพัฒนาเศรษฐิจและสังคมปี ๒๐๑๔ รายงานสถานการณ์การปฏิบัติมติการประชุมใหญ่พรรคสมัยที่ ๑๑เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ประชุมยังวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมเวียดนามในปัจจุบันโดยเน้นในการปฏิบัติยุทธศาสตร์แบบก้าวกระโดด ๓ ประการพร้อมกับปรับปรุงรูปแบบการขยายตัวทางเศรษฐกิจและโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเป็นพื้นฐานในการวางเป้าหมาย หน้าที่และมาตรการดำเนินงานในปี ๒๐๑๔ และในระยะปี ๒๐๑๔-๒๐๑๕  ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติมติของที่ประชุมใหญ่พรรคสมัยที่ ๑๑ ประสบความสำเร็จ  โอกาสนี้ ท่านเหงวียนฟู้จ่องได้เรียกร้องให้ที่ประชุมต้องรายงานสถานการณ์การปรับปรุงเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพซึ่งยังล่อแหลมที่ภาวะเงินเฟ้ออาจจะกลับมาสูงขึ้นอีกหรือไม่ ความคล้องตัวของระบบการเงินและความปลอดภัยของระบบธนาคารและการค้า  ผลการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของสถานประกอบการ

ท่านเหงวียนฟู้จ่องยังกล่าวถึงผลการปฏิบัติมติของที่ประชุมใหญ่พรรคสมัยที่ ๑๑ เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน ๓ ปีที่ผ่านมาโดยชี้ชัดว่า  “ เน้นประเมินการปฏิบัติมาตรการการควบคุมเงินเฟ้อ ปรับปรุงให้เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ การรักษาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสวัสดิการสังคมตามมติขององค์การบริหารสูงสุดของพรรคและรัฐว่ามีความจำเป็น ถูกต้องและทันการณ์หรือไม่ ผลการปฏิบัติเป้าหมายต่างๆที่ที่ประชุมใหญ่พรรคได้วางไว้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่และแนวโน้มการพัฒนาในครึ่งเทอมที่เหลือของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ ๑๑ นี้  จากนั้นจะชี้ให้เห็นชัดถึงสาเหตุและบทเรียนในการบริหารตลอดจนการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับปัญหาการปฏิรูปการศึกษาและฝึกอบรมในทุกด้านนั้น ท่านเหงวียนฟู้จ่องย้ำว่า คณะกรรมการกลางพรรคต้องมีมติในการชี้นำการพัฒนาการศึกษาที่ถือว่าได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในนโยบายของประเทศ  โดยที่ประชุมครั้งนี้ต้องหารือและอภิปรายรายละเอียดถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปการศึกษาและฝึกอบรม โดยต้องเริ่มจากแนวความคิด ทัศนคติ รวมถึงเป้าหมาย เนื้อหาและวิธีการศึกษาและฝึกอบรมตลอดจนแนวทางและนโยบายในการปฏิบัติ การปฏิรูปการศึกษาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการนำของพรรคและการบริหารของรัฐ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษาและฝึกอบรมโดยมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชมและสังคม อีกทั้งต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ในการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลางไปจนถึงส่วนภูมิภาค ท่านเหงวียนฟู้จ่องเห็นว่า “ ทั้งนี้ต้องเห็นพ้องกันในทัศนะบางประการเช่น การลงทุนให้แก่การศึกษาคือการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ต้องเน้นปฏิบัติก่อนในโครงการและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป้าหมายของการศึกษาคือ พัฒนาทักษะความสามารถของคนและฝึกอบรมบุคลากรและผู้ที่อัจฉริยะ การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาจากเน้นให้ความรู้อย่างเดียวมาเป็นพัฒนาคนในทุกด้านทั้งความสามารถและคุณสมบัติ การพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมต้องคำนึงถึงความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การป้องกันประเทศ สอดคล้องกับการพัฒนาทั่วไปและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการศึกษาตามมาตรฐาน มีความทันสมัยและมีประชาธิปไตย เปลี่ยนระบบการศึกษาที่ไม่คล่องตัวมาเป็นระบบการศึกษาเปิด มีความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกให้แก่การศึกษาตลอดชีวิต

ท่านเหงวียนฟู้จ่องเลขาธิการใหญ่พรรคได้เสนอแนะแนวทางการศึกษาและแก้ไขรัฐธรรมนูญปี ๑๙๙๒ การสรุปผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญปี ๑๙๙๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญปี ๑๙๙๒ ฉบับแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ อีกทั้งเรียกร้องให้ที่ประชุมอภิปรายรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นต่อแต่ละบรรพและมาตราแต่ละมาตราของร่างรัฐธรรมนูญปี ๑๙๙๒ ฉบับแก้ไขและปัญหาบางประการที่มีทางเลือกหลายมาตรการเพื่อส่งให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์  ส่วนปัญหาการสร้างสรรค์พรรค ท่านเหงวียนฟู้จ่องแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมครั้งนี้จะพิจารณาและลงมติเกี่ยวกับระเบียบการเลือกตั้งภายในพรรคและจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมให้แก่การประชุมใหญ่พรรคสมัยที่ ๑๒ ที่จะถึง ./.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด