เวียดนามและความพยายามค้ำประกันสิทธิมนุษยชนในทุกด้าน

เวียดนามและความพยายามค้ำประกันสิทธิมนุษยชนในทุกด้าน

(VOVWORLD) - การให้ความเคารพ ปกป้องและค้ำประกันสิทธิมนุษยชนคือทัศนะที่เสมอต้นเสมอปลายในนโยบายของพรรคและรัฐเวียดนาม โดยในเอกสารที่สำคัญที่สุด เวียดนามได้ถือมนุษย์เป็นแกนหลัก เป็นพลังขับเคลื่อนและเป้าหมายของการพัฒนา
การพิสูจน์เกี่ยวกับการปฏิเสธคารมที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเวียดนาม

การพิสูจน์เกี่ยวกับการปฏิเสธคารมที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเวียดนาม

(VOVWORLD) - มติของประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกเกี่ยวกับการอภัยโทษให้แก่นักโทษที่มีความประพฤติดี 2,434 คนในโอกาสวันชาติเวียดนาม 2 กันยายนปี 2022ได้แสดงให้เห็นถึงนโยบายการอภัยโทษของพรรคและรัฐเวียดนามต่อนักโทษ เกียรติประวัติแห่งความเมตตาและความมีมนุษยธรรมของประชาชาติเวียดนามและเป็นการพิสูจน์อย่างมีชีวิตชีวาเกี่ยวกับการปฏิเสธคารมที่บิดเบือนความจริงและใส่ร้ายป้ายสีสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเวียดนามขององค์กรและบุคคลที่ไม่หวังดี
ส่งเสริมจิตใจที่เป็นอิสระและพึ่งตนเองในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ

ส่งเสริมจิตใจที่เป็นอิสระและพึ่งตนเองในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ

(VOVWORLD) - เศรษฐกิจเวียดนามกำลังฟื้นตัวและพัฒนาแบบก้าวกระโดดหลังผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวมาจากการส่งเสริมเกียรติประวัติแห่งความมีอิสระและการพึ่งตนเองนับตั้งแต่การก่อตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเมื่อวันที่ 2 กันยายนปี 1945
ยืนหยัดเส้นทางเพื่อประเทศเวียดนามที่มีเอกราช เสรีภาพและผาสุก

ยืนหยัดเส้นทางเพื่อประเทศเวียดนามที่มีเอกราช เสรีภาพและผาสุก

(VOVWORLD) - “เอกราช-เสรีภาพและความผาสุก”สะท้อนสิทธิสูงสุดของมนุษย์ตามกฎบัตรสหประชาชาติและอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้รับการปฏิบัติในประเทศที่มีเอกราช ซึ่งประชาชนหัวก้าวหน้าในทั่วโลก รวมถึงประชาชนเวียดนามได้ยอมเสียสละเลือดเนื้อในการต่อสู้เพื่อช่วงชิงเอกราช เสรีภาพและความผาสุกและตั้งแต่วันชาติ 2 กันยายนปี...
การอภัยโทษ-นโยบายเพื่อมนุษยธรรมที่ก้าวหน้าของรัฐเวียดนาม

การอภัยโทษ-นโยบายเพื่อมนุษยธรรมที่ก้าวหน้าของรัฐเวียดนาม

(VOVWORLD) - วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุกได้ลงนามในมติเกี่ยวกับการอภัยโทษประจำปี 2022ในโอกาสรำลึกครบรอบ 77 ปีการปฏิวัติเดือนสิงหาคมและวันชาติ 2 กันยายน ซึ่งเป็นการอภัยโทษครั้งที่...
ทำลายคารมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นิติรัฐสังคมนิมเวียดนาม

ทำลายคารมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นิติรัฐสังคมนิมเวียดนาม

(VOVWORLD) - มติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ได้ยืนยันว่า “การสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้การนำของพรรคฯคือหน้าที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงใหม่ระบบการเมือง” อีกทั้งกำหนดวิสัยทัศน์ แนวทางยุทธศาสตร์ รวมถึงการวิจัยและประกาศยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามจนถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์จนถึงปี 2045
สิทธิต่างๆของประชาชนชนกลุ่มน้อยในเวียดนามได้รับการค้ำประกันในระดับสูงสุด

สิทธิต่างๆของประชาชนชนกลุ่มน้อยในเวียดนามได้รับการค้ำประกันในระดับสูงสุด

(VOVWORLD) - สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีเป็น "วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสนใจของประชาคมโลกต่อสิทธิของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ซึ่งนี่ก็เป็นโอกาสเพื่อทบทวนผลการจัดทำ ปฏิบัติและตรวจสอบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านวัตถุ จิตใจและวัฒนธรรมของประชาชนชนกลุ่มน้อยและเขตเขาในเวียดนาม
ความพยายามค้ำประกันสิทธิมนุษยชนในสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ความพยายามค้ำประกันสิทธิมนุษยชนในสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

(VOVWORLD) - การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจทำให้การพัฒนาของมนุษย์ถอยหลังและสร้างภัยคุกคามต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งเวียดนามกำลังร่วมกับประชาคมโลกรับมือภัยพิบัติ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อการพัฒนาสังคมและค้ำประกันสิทธิของมนุษย์ในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย อันเป็นการยืนยันการปฏิบัตินโยบายต่างๆของเวียดนามในการค้ำประกันสิทธิของมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง
ค้ำประกันสิทธิมนุษยชนในการสร้างสรรค์นิติรัฐ

ค้ำประกันสิทธิมนุษยชนในการสร้างสรรค์นิติรัฐ

(VOVWORLD) - การค้ำประกันสิทธิมนุษยชนคือหนึ่งในเนื้อหาที่สำคัญของการสร้างสรรค์นิติรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทัศนะนี้ได้รับการเชิดชูและยืนยันในการสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยม
ส่งเสริมการให้การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม

ส่งเสริมการให้การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในคุณค่าอันดีเลิศต่างๆที่มนุษยชาติได้สร้างสรรค์นั้น สิทธิมนุษยชนมีบทบาทที่สำคัญ เป็นทั้งเป้าหมาย พลังขับเคลื่อนและเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสิ่งที่ดีงามต่างๆในโลก ซึ่งการให้ความเคารพและส่งเสริมการค้ำประกันสิทธิมนุษยชนคือแนวโน้มที่โลกได้ผลักดันการปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ดังนั้น...
เวียดนามกับสาร “ความกลมกลืนในความหลากหลาย”ในการประชุมสภาสิทธิมนุษยชน

เวียดนามกับสาร “ความกลมกลืนในความหลากหลาย”ในการประชุมสภาสิทธิมนุษยชน

(VOVWORLD) - ในการประชุมครั้งที่ 50 สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เวียดนามได้ส่งสารที่เน้นส่งเสริมความยุติธรรมและการค้ำประกันสิทธิให้แก่ประชาชนทุกคน ซึ่งเป็นส่วนร่วมที่สำคัญของเวียดนามในการประชุมสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม ณ เมืองเจนีวา...
ประชามติโลกประเมินว่า เวียดนามมุ่งมั่นมีส่วนร่วมส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน

ประชามติโลกประเมินว่า เวียดนามมุ่งมั่นมีส่วนร่วมส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน

(VOVWORLD) - ในการประชุมครั้งที่ 50 สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บรรดาผู้แทนได้รับทราบถึงสาร...
ขยายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อปกป้องระบอบสังคมนิยม

ขยายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อปกป้องระบอบสังคมนิยม

(VOVWORLD) - ในตลอด 10ปีที่ผ่านมา งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในเวียดนามได้บรรลุความคืบหน้าแบบก้าวกระโดดด้วยผลงานที่สำคัญในทุกด้าน มีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการปกป้องหลักนโยบายของพรรคและระบอบสังคมนิยม นี่คือการประเมินในการประชุมสรุป10 ปีงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นระยะปี 2012-2022...
เวียดนามค้ำประกันสิทธิและผลประโยชน์ของคนพิการเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศ

เวียดนามค้ำประกันสิทธิและผลประโยชน์ของคนพิการเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศ

(VOVWORLD) - เวียดนามให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของคนพิการบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้งสอดแทรกประเด็นนี้ในภารกิจการพัฒนาประเทศ นี่คือคำยืนยันของนาง เลถิมิงทวา รองหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติในการประชุมครั้งที่ 15 ของประเทศสมาชิกอนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16...
สิทธิเสรีภาพในการพัฒนาอินเตอร์เน็ตในเวียดนามสอดคล้องกับกฎหมายสากล

สิทธิเสรีภาพในการพัฒนาอินเตอร์เน็ตในเวียดนามสอดคล้องกับกฎหมายสากล

(VOVWORLD) - อินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้นและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ก็เหมือนประเทศอื่นๆในทั่วโลก เวียดนามได้จัดทำระบบกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพทางอินเตอร์เน็ตเพื่อค้ำประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากสิทธิต่างๆและลดผลกระทบในทางลบจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เวียดนามเป็นภาคี
การบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับประชาธิปไตยในเวียดนาม

การบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับประชาธิปไตยในเวียดนาม

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 2มิถุนายน องค์การ Freedom House ได้ใช้กุศโลบายเดิม ๆ ด้วยการประกาศสิ่งที่เรียกว่ารายงานการปกป้องระบบประชาธิปไตยในทั่วโลกที่มีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องและบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับประชาธิปไตยในเวียดนาม...
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กเพื่ออนาคตของชาติ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กเพื่ออนาคตของชาติ

(VOVWORLD) - โครงการแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและลดปัญหาการใช้แรงงานเด็กระยะปี 2021-2025 กำลังได้รับการผลักดัน โดยนอกรอบการประชุมครั้งที่ 5เกี่ยวกับการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ เมือง...
เวียดนามถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางในกระบวนการพัฒนา

เวียดนามถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางในกระบวนการพัฒนา

(VOVWORLD) - “เวียดนามถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางในกระบวนการพัฒนา” นี่คือคำยืนยันของรองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดามในการประชุมผู้นำคณะกรรมการเศรษฐกิจ – สังคมย่านเอเชีย – แปซิฟิกของสหประชาชาติหรือ ESCAP ครั้งที่ 78ประจำปี 2022ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 23...
โลกยกย่องสดุดี อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์

โลกยกย่องสดุดี อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์

(VOVWORLD) - เมื่อปี 1987 สมัชชาใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้มีมติรำลึกครบรอบ 100ปีวันคล้ายวันเกิดของประธานโฮจิมินห์ วีรชนปลดปล่อยประชาชาติ นักวัฒนธรรมของโลก อันเป็นการยกย่องให้ท่านเป็นหนึ่งในบุคคลที่สำคัญและมีส่วนร่วมต่อภารกิจการพัฒนาของโลก อีกทั้งเรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกย่องสดุดีประธานโฮจิมินห์ผ่านกิจกรรมต่างๆ...