Nâng cao vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

(VOV5) -Hiện nay, Việt Nam có 844 cơ quan báo chí, hơn 19000 nhà báo được cấp thẻ nhà báo, số hội viên Hội Nhà báo Việt Nam là gần 23900 người. 

 Ngày 20/6, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo “Vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam hiện nay”. 

Ban tổ chức hội thảo nhận được hơn 80 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý báo chí, xuất bản. Tham luận của các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ nhiều nội dung quan trọng như: Bối cảnh trong nước, quốc tế tác động đến báo chí, xuất bản, tư tưởng - văn hóa và vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam hiện nay; Những vấn đề đang đặt ra đối với báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam; Phương hướng, giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong tình hình mới; Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực báo chí, xuất bản và công tác tư tưởng trong bối cảnh hiện nay…

Nâng cao vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa - ảnh 1Quang cảnh Hội thảo- Ảnh Ngọc Anh 

Để phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam hiện nay, công tác tư tưởng phải gắn liền với việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, kỷ luật Đảng; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, báo chí hiện nay phải đặt trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4:  “Chúng ta phải đổi mới cách thức, phương thức làm báo. Báo chí bây giờ cũng phải là báo chí 4.0. Có nghĩa là về mặt thông tin báo chí phải nhanh, nhạy, đúng, chính xác, thông tin có tính định hướng. Chỉ có thế chúng ta mới lấn át được những thông tin giả, thông tin xấu, độc hại của mạng xã hội. Báo chí chuyển thành báo chí số, phải có những block hay những facebook của báo chí để báo chí thông tin những vấn đề nhanh nhạy, kịp thời nhất cho xã hội.”

Trong bối cảnh hiện nay, báo chí, xuất bản phải thực sự đóng vai trò to lớn trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; đấu tranh chống các tư tưởng, luận điệu sai trái, thù địch, phản động; xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tích cực tuyên truyền tấm gương người tốt, việc tốt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác