ប៉ាគីស្ថានដំណើរការបោះឆ្នោតជាសកល

Vovworld-នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ឧសភាអ្នកបោះឆ្នោតប៉ាគីស្ថានជាង៨៦លាននាក់
បានទៅបោះឆ្នោតសភាជាន់ទាបនិងក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញាតនៅខេត្តចំនួន៤គឺ
 Khyber Paktunkhwa –Punnjab- Sindh​និងBulichistan។អ្នកបោះឆ្នោតនឹង
បោះឆ្នោតសមាជិកសភាចំនួន២៧២រូបក្នុងចំណោមសមាជិកសភាទាំង៣៤២
រូបក្រោយពីមានលទ្ឋផលបណ្តាសមាជិកសភានឹងប្រជុំជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្រ្តី
និងអភិបាលចំនួន៤រូបគណះបក្សនយោបាយសំខាន់ៗសុទ្ឋតែបានចូលរួមការ
បោះឆ្នោតលើកនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ