វង់ចរចារលើកទី៤អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី EU-វៀតណាម។

វង់ចរចារលើកទី៤អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី EU-វៀតណាម។ - ảnh 1
វង់ចរចារលើកទី៤អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី EU-វៀតណាម។ (vovgiaothong.vn)


        VOV-នាថ្ងៃទី២កក្កដានៅ Brussel បែលហ្ស៊ីកបានបើកវង់ចរចារទី៤ស្ដីពីកិច្ច​ព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងវៀតណាមនិងសហភាពអ៊ឺរ៉ុប។ វង់ចរចារនឹងអូស​បន្លាយចាប់ពីថ្ងៃទី២ដល់ថ្ងៃទី៥កក្កដា។ ផ្លាស់ប្តូរជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានមុននឹង
​ធ្វើការ​ចរចារ​លោក Luong Hoang Thai ប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ​
ពាណិជ្ជកម្ម​ពហុភាគី(ក្រសួងឧស្សាហ-ពាណិជ្ជកម្ម)បានលើកច្បាស់ថា នេះជា​សម័យដើមដំបូងភាគីទាំងពីរធ្វើការចរចារយ៉ាងពិតជាក់ស្ដែង។ វង់ចរចារទី៤នេះ
មានសារៈ​សំខាន់​ជាមូលដ្ឋានក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់
ផលប្រយោជន៍របស់ភាគីទាំងពីរក្នុងការចរចារជាក់ស្ដែង​ដើម្បីបើកទ្វាទីផ្សារ។
តាមលោក Luong Hoang Thai ថា​ ភាគីទាំង​ពីរបាន​រងចាំ​វង់​ចរចារលើកទី៤នេះ
វៀតណាមនិង EU នឹងដាក់បណ្ដាដុំអិដ្ឋដំបូងដើម្បីបង្កើត​កិច្ច​ព្រមព្រៀង៕

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ